Saata printerisse

Kuritegelik ühendus ja süüdistusest osa tähelepanuta jätmine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222576558

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Süüdistuse kohaselt osutasid süüdistatavad erineval viisil kaasabi käibemaksupettuse toimepanemisel, sh tegid näilikke tehinguid erinevate äriühingute vahel, asendasid kauba saatelehed teistega, et varjata kauba tegelikku päritolu, ning toimetasid väära ettekujutuse loomise eesmärgil muudele isikutele üle kantud raha täideviijale tagasi. Sellise tegevusega moodustasid nad süüdistuse kohaselt kuritegeliku ühenduse KarS § 255 mõttes.

Kohtu seisukohad

1. Kohtuotsuse puudused, mh raskestimõistetav keelekasutus, segane struktuur ja tarbetud refereeringud kujutavad endast kriminaalmenetlusõiguse rikkumist, kuid mitte põhjenduse puudumist KrMS § 339 lg 1 p 7 mõttes. Seetõttu ei olnud ringkonnakohtul kohustust kriminaalasja otsuse puuduste tõttu maakohtule tagasi saata.

2. Osa süüdistuse tähelepanuta jätmine ja süüdistuse väidete ja tõendite hindamata jätmine kujutab endast kriminaalmenetluse olulist rikkumist KrMS § 339 lg 2 mõttes.

3. Kui maakohus on osa süüdistusest tähelepanuta jätnud, tuleb kriminaalasi maakohtule uueks arutamiseks saata, kuna vastasel korral piirataks selles osas menetlusosalistel alusetult kaebeõigust.

4. Kuritegelikku ühendust iseloomustab vähemalt kolm liiget, organisatsiooni püsivus, liikmetevaheline tööjaotus, varalise kasu saamise eesmärk ja suunatus vähemalt kuni kolmeaastase vangistusega karistatavate teise astme kuritegude või esimese astme kuritegude toimepanemisele.

5. Isik, kes allub organisatsiooni tahtele ja aitab kaasa selle eesmärkide täitmisele, võib kuritegelikku ühendusse kuuluda isegi siis, kui ta üksikkuritegude toimepanemisest vahetult osa ei võta.

6. KarS § 389.1 koosseisutunnus "valeandmed" on blanketne ja tuleb sisustada viitega maksuseadusele.

Riigikohus rahuldas kassatsioonid osaliselt, tühistas alamastme kohtute otsused ja saatis asja uueks arutamiseks maakohtule.