Saata printerisse

Krediidi kulukuse määr ja tehingu tühisus

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-133-14


Riigikohtu 03.12.2014 lahend nr 3-2-1-133-14

Viide õigusaktidele:


Asjaolud

 

Hageja palus kohtul välja mõista kostjalt laenulepingust tuleneva võlgnevuse. Kostja vaidles hagile vastu väites, et laenuleping on tühine, sest see on heade kommetega vastuolus, kuna selles sisalduv krediidikulukuse määr on ebamõistlikult suur. Maakohus rahuldas hagi osaliselt ning ringkonnakohus keeldus apellatsioonkaebust menetlusse võtmast. Kostja pöördus Riigikohtusse.

 

Kohtu seisukohad

  1. Ringkonnakohtu määrus tuleb tühistada. Ringkonnakohus jättis tähelepanuta, et maakohus võis olla vääralt kohaldanud tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 86.
  2. Praeguses asjas on lepingujärgne krediidi kulukuse määr maakohtu otsuse järgi 788,53% (ligikaudu 28 korda suurem kui 2009. a augustis Eesti Panga avaldatud keskmine tarbimiskrediidi kulukuse määr). Seega võib olla tegemist tühise laenulepinguga, mida kohtud ei kontrollinud.

Riigikohus rahuldas määruskaebuse ja saatis asja samale ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise otsustamiseks.