Saata printerisse

Korteriühistu vastutuse alus oma kohustuse täitamata jätmisel korteriomaniku ees

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-117-14

 

Riigikohtu 03.12.2014 lahend nr 3-2-1-117-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

 

Pooled vaidlesid selle üle, kas kostja kui korteriühistu peab hüvitama hagejale kindlustushüvitise, mille viimane oli maksnud korteriomanikust kindlustusvõtjale. Hageja nõudis kostjalt keskküttetorustikust tekkinud kahju hüvitamist. Maakohus jättis hagi rahuldamata ning ringkonnakohus keeldus apellatsioonkaebuse menetlusse võtmisest ja tagastas selle hagejale. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukohad

  1. Ringkonnakohtu määrus tuleb tühistada. Maakohus kvalifitseeris hageja nõude valesti deliktiõigusliku kahju hüvitamise nõudena, jättes kontrollimata kostja vastutuse muud alused.
  2. Kaasomandisse kuuluvast ühiskommunikatsioonist, nt keskküttetorustikust tekkinud kahju eest võivad vastutada kõik korteriomanikud ja korteriühistu solidaarselt. Korteriühistu vastutuse aluseks saab olla mh tema tegevusetus, sh tehnosüsteemide korrasoleku kontrollimise või parandamise korraldamata jätmine, samuti selleks vajalike otsuste tegemata jätmine ja/või korteriomanikelt raha kogumata jätmine.
  3. Kostja võib vastutada elamu keskküttetorustiku korrasoleku tagamata jätmise tõttu kahju põhjustamise eest nt korteriomandiseaduse § 15 ja võlaõigusseaduse (VÕS) § 115 lg 1 alusel. Samas võib kostja vastutus olla välistatud VÕS-i § 103 alusel, st juhul, kui kohustuse rikkumine on vabandatav.


Riigikohus rahuldas määruskaebuse ja saatis asja samale ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise otsustamiseks.