Saata printerisse

Sotsiaalhoolekande seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:


Seadus võeti Riigikogus vastu 19.11.2014. Seadus jõustub 1.01.2016, osaliselt 1.01.2015, 1.06.2015, 1.01.2018 ja 1.07.2018.

Seadusega kujundatakse ümber rehabilitatsiooniteenuse korraldus nii tööturu- kui ka sotsiaalvaldkonda hõlmavaks terviklikuks süsteemiks.

Samuti kaasajastab seadus abivahendi teenuse korralduse sotsiaalvaldkonnas. Töövõimereformi tulemusel hakatakse eristama tööalast rehabilitatsiooni tööealistele inimestele ning sotsiaalset rehabilitatsiooni lastele, eakatele ja puuduva töövõimega inimestele. Tööalast rehabilitatsiooni korraldab töötukassa, sotsiaalset rehabilitatsiooni sotsiaalkindlustusamet.

Riigikogu lisas eelnõu teisel lugemisel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saajate hulka osalise töövõimega tööealised inimesed, kes ei täida töötukassas aktiivsusnõuet ega oma seetõttu õigust tööalasele rehabilitatsioonile. Muudatusega luuakse inimesele valikuvõimalus. Kui inimene osaleb aktiivselt tööturul, on tal õigus saada teenust rehabilitatsiooni tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel. Kui inimene ei soovi olla tööturul aktiivne, siis ei ole tal tööalase rehabilitatsiooni õigust, aga talle jääb õigus igapäevaeluga toimetulekut soodustava sotsiaalse rehabilitatsiooniteenusele sotsiaalhoolekande seaduse alusel. Muudatustega rõhutatakse, et teenuse osutamine peab toimuma individuaalsel juhtumikorralduslikul põhimõttel.