Saata printerisse

Korteriühistu juhatuse liige kui lepinguline esindaja

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-62-14

Riigikohtu 18.06.2014 lahend nr 3-2-1-62-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Poolte vahel toimus menetluskulude kindlaksmääramise menetlus. Pooled vaidlesid selle üle, kas korteriühistu õigusabikulud on põhjendatud ja vajalikud olukorras, kus korteriühistule osutas õigusabiteenust osaühing, mille juhatuse liige ja õigusabi osutaja oli samal ajal ka korteriühistu juhatuse liige. Kohtud rahuldasid nii hageja kui ka kostja avalduse osaliselt, seejuures jätsid hageja taotluse hüvitada talle lepingulise esindaja kulud rahuldamata. Hageja esitas määruskaebuse, milles palus ringkonnakohtu määrus tühistada ja teha uus määrus, millega mõista kostjalt hageja kasuks välja lepingulise esindaja kulud vastavalt kehtivale menetluskulude jaotusele.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu määrus tuleb tühistada.

2. Korteriühistu võib volitada ennast lepingulise esindajana esindama ka oma juhatuse liiget, kes vastab tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 218 lg-s 1 sätestatud tingimustele, või äriühingut, mille kaudu juhatuse liige korteriühistule õigusabiteenust osutab. Kuid juhatuse liige ei pea täitma kohtumenetluses tasuta lepingulise esindaja ülesandeid, sh osutama korteriühistule tasuta õigusabiteenust.

3. Menetluskulude kindlaksmääramisel ei ole tähtsust, kas lepingulise esindaja kaasamise on otsustanud korteriühistu üldkoosolek või juhatus. Iseenesest on õige kostja väide, et korteriühistu juhatus ei ole pädev otsustama lepingulise esindaja võtmiseks kulude tegemise üle ja seda peab tegema korteriühistu üldkoosolek. Siiski saab korteriühistu üldkoosolek nimetatud kulud hiljem heaks kiita ning juhul, kui menetluskulud jäävad vastaspoole kanda, ei teki korteriühistul kulusid, mida liikmed kandma peaksid.Riigikohus rahuldas osaliselt määruskaebuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.