Saata printerisse

Tasunõude ja töö vastavus lepingutingimustele

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-59-14

Riigikohtu 17.06.2014 lahend nr 3-2-1-59-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas hagis töövõtulepingust tuleneva tasunõude. Hagiavalduse kohaselt keeldus kostja alusetult makse viimase osa tasumisest. Kostja hinnangul tekkis tal hageja lepingurikkumise tõttu kahju. Esialgu väitis kostja, et alandas hinda ning hiljem, et tasaarvestas hageja tasunõude enda kahju hüvitamise nõudega hageja vastu. Pooled vaidlesid üksnes paigaldatud torude sobivuse üle. Maakohus jättis hagi rahuldamata ning ringkonnakohus keeldus hageja apellatsioonkaebust menetlemast. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu määrus tuleb tühistada, kuna maakohus võib asja lahendamisel olla valesti kohaldanud materiaalõiguse normi ning see võis kaasa tuua asja ebaõige lahenduse.

2. Maakohus ei ole märkinud, kas hageja tasunõue on põhjendatud, kuigi see pidanuks tasaarvestuse eeldusena olema esmalt kindlaks tehtud. Mis puudutab hinna alandamist, siis hinna alandamise avalduse eelduste täidetuse korral kaasneb lepingu muutmine. Ühepoolset tahteavaldust pärast teise pooleni jõudmist tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 72 järgi tagasi võtta ei saa. Maakohtu otsusest ei nähtu, miks loeti kostja hinna alandamise avaldus tagajärjetuks.

3. Kui pooled ei ole selgelt kokku leppinud töö omadustes, tuleb lähtuda võlaõigusseaduse § 641 lg 2 p-st 2, mille kohaselt töö ei vasta lepingutingimustele, kui see ei sobi otstarbeks, milleks tellija seda vajab ja mida töövõtja lepingu sõlmimise ajal teadis või pidi teadma, kui tellija võis mõistlikult tugineda töövõtja erialastele oskustele või teadmistele, muul juhul aga otstarbeks, milleks seda liiki tööd tavaliselt kasutatakse.


Riigikohus rahuldas määruskaebuse ja saatis hageja apellatsioonkaebuse ringkonnakohtule menetlusse võtmise otsustamiseks.