Saata printerisse

Töölepingu ülesütlemine katseajal

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-52-14

Riigikohtu 11.06.2014 lahend nr 3-2-1-52-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Pooltel oli vaidlus selle üle, kas kostjal (tööandja) oli seadusest tulenev alus tööleping üles öelda ja kas ülesütlemine vastas seaduse nõuetele, st kas ülesütlemine oli kehtiv. Hageja väitel ei olnud kostjal õigust töölepingut katseajal üles öelda, sest kostja ei olnud hagejat kassapidajana töötamiseks välja õpetanud. Kostja vastuväite kohaselt oli tal õigus öelda tööleping üles katseaja ebarahuldava tulemuse tõttu ning ta ütles töölepingu üles avaldusega, mille kohta jäeti teade hageja postkasti, ja selgitas töölepingu ülesütlemist telefoni teel. Kohtud jätsid hagi rahuldamata. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Maakohtu ja ringkonnakohtu otsused tuleb tühistada materiaalõiguse normi vale kohaldamise ja menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu.

2. Töölepingu ülesütlemisel katseaja ebarahuldavate tulemuste tõttu ei ole tööandjal kohustust töötajale täiendusõpet korraldada. Tööandja saab põhjendada töölepingu ülesütlemist katseaja ebarahuldavate tulemuse tõttu üksnes asjaoludega, mis näitavad töö tegemisega toimetulekut.

3. Töölepingu ülesütlemise avaldus, mida teine pool ei ole kätte saanud, ei ole kehtivaks muutunud. Sellisel juhul tuleb lugeda, et töölepingu ülesütlemise avaldust ei ole tehtud. Hagejal on juhul, kui töölepingut kehtivalt üles ei öeldud, iseenesest õigus saada hüvitist kaotatud töötasu eest kuni töölepingu lõppemiseni.Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks maakohtule.