Saata printerisse

Vara käsutamise piiramine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-77-13

Riigikohtu 14.05.2014 lahend nr 3-3-1-77-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo (RAB) esitas halduskohtule rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 40 lg 6 alusel taotluse saada luba ühe äriühingu arvelduskontol oleva vara käsutamise piiramiseks kuni vara omaniku kindlakstegemiseni. Kohtud rahuldasid taotluse, misjärel esitas RAB määruskaebuse Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. RahaPTS § 40 lg 6 kohaldamine eeldab rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse olemasolu. Rahapesu saab esineda siis, kui vara on kriminaalset päritolu, st omandatud kuritegeliku tegevuse tulemusena, või seda kavatsetakse kasutada kuritegelikel eesmärkidel. Antud kaasuses ei nähtunud RAB-i loataotlusest, milline konkreetne kuritegelikku laadi asjaolu viitas rahapesule.

2. RAB-i põhiülesanne on koguda ja analüüsida rahapesule või terrorismi rahastamisele viitavat teavet, samuti võtta vajaduse korral tarvitusele abinõud kahtlusega seotud vara säilimiseks. RAB-i pädevuses ei ole otsustada selle üle, kas rahapesu või terrorismi rahastamine on toimunud. Vara kriminaalne päritolu on lõppastmes tuvastatav kriminaalasja menetluses.

3. RahaPTS § 40 lg 6 kohaselt saab tõkendit kohaldada juhul, kui sellise vara omanikku, kelle suhtes on rahapesu kahtlus, ei ole eelnevas haldusmenetluses suudetud tuvastada. RahaPTS § 40 lg-t 6 ei saa kohaldada muudel sättes sõnaselgelt määramata eesmärkidel, sh vajaduse korral selgitada välja tegelik kasusaaja. Õiguse rakendamisel tõkendi kohaldamise aluste laiendavat tõlgendamist ei õigusta asjaolu, et rahapesu kujutab endast olulist ohtu finantssüsteemile ja seetõttu on selle tõkestamise vastu kaalukas avalik huvi. Haldusorganite pädevuse rahapesu tõkestamisel, sh vajalike tõkendite ringi ning nende kohaldamise selged ja kohased alused saab sätestada üksnes seadusandja.Riigikohus tühistas madalama astme kohtute määrused ja jättis RAB-i taotluse rahuldamata.