Saata printerisse

Abikaasade varaühisuse lõpetamine

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-31-14

Riigikohtu 14.05.2014 lahend nr 3-2-1-31-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas kostja vastu hagi, mille palus lõpetada abikaasade varaühisus, et määrata kindlaks ja jagada poolte ühisvara. Pooled vaidlesid esmalt selle üle, kas kinnisasi kuulub abikaasade ühisvara või kostja lahusvara hulka. Kohtud rahuldasid hageja nõuded. Kostja esitas kassatsioonkaebuse leides, et hageja nõue on pahatahtlik.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu otsus tuleb materiaalõiguse normi väära kohaldamise ja menetlusõiguse normi rikkumise tõttu osaliselt tühistada.

2. Kehtiva õiguse järgi saab abikaasa nõudel abikaasade ühisvara jagada üksnes pärast abikaasade varaühisuse varasuhte lõppemist. Varaühisuse varasuhe lõppeb, kui abielu lõppeb, sh kui abikaasa sureb või abielu lahutatakse, või kui varasuhe lõpetatakse, sh abieluvaralepinguga või kohtuotsusega ühe abikaasa nõudel. Kohus peab enne abikaasa nõudel abikaasade ühisvara jagamist mh tuvastama, et abikaasade varaühisuse varasuhe on lõppenud.

3. Kui abikaasade abielusuhted lõppesid enne 1. juulit 2010, saab abikaasade varasuhte lugeda toona kehtinud seaduse järgi abielusuhete lõppemise ajast lõppenuks ning abikaasade varaühisuse varasuhet ei tule ühisvara jagamise võimaldamiseks enam lõpetada.

4. Alates kehtiva perekonnaseaduse jõustumisest esitatud nõude korral tuleb jagada abikaasade ühisvara kehtiva seaduse järgi, kuid ühisvara koosseisu kindlaksmääramisel tuleb lähtuda vara omandamise ajal kehtinud seadusest.Riigikohus rahuldas osaliselt kassatsioonkaebuse ning saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.