Saata printerisse

Finantsinspektsiooni seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 20.06.2013. Seadus jõustus 22.07.2013.

Seadusega viiakse Eesti õigus kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividega 2011/89/EL ja 2011/61/EL.

Seadusemuudatusega  kindlustatakse tõhus kõrgeima tasandi järelevalve finantskonglomeraatide (pangad, kindlustusandjad jne) üle, seaduse jõustumisest alates kohaldatakse konsolideeritud järelevalvet ka segafinantsvaldusettevõtjatele. Ühtlasi sätestatakse koostöö erinevate finantsjärelevalveasutuste vahel, et tagada grupiriskide ulatuslikum ja efektiivsem jälgimine suurtes ja rahvusvaheliselt tegutsevates finantskonglomeraatides.

Lisaks võimaldatakse teiste lepinguriikide alternatiivfondivalitsejatel pakkuda ja valitseda Eestis investeerimisfonde senisest lihtsamal viisil ning finantsinspektsioonile pannakse seadusega suurem vastutus elanike finantsteenuste ja -toodete alase teadlikkuse järjepideval edendamisel.

Seadusega muudetakse lisaks finantsinspektsiooni seadusele ja investeerimisfondide seadusele ka kindlustustegevuse seadust, krediidiasutuste seadust ja väärtpaberituru seadust.