Saata printerisse

Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 19.06.2013. Seadus jõustus 15.07.2013, osaliselt 1.01.2014.

Seadusemuudatusega tahetakse täiendada kehtivat õigust normidega, mis võimaldavad konkurentsiametil kasutada talle Euroopa Liidu nõukogu määrusega (EÜ) nr 1/2003 antud pädevusi.  

Muudatuse kohaselt on konkurentsiametil õigus omal algatusel ja edasilükkamatutel juhtudel, kui esineb tõsine ja korvamatu oht konkurentsile, kehtestada ettekirjutusega isikule kohustus teha teatud tegu või hoiduda teatud teost.

Teise olulise täiendusena nähakse konkurentsiametile ette õigus kiita heaks ettevõtjate poolt konkurentsiolukorra parandamiseks vabatahtlikult võetavaid kohustusi. Muudatusega antakse ettevõtjale, kellele konkurentsiamet kavatseb teha rikkumise kõrvaldamist nõudva ettekirjutuse, võimalus esitada konkurentsiametile ettepanek kohustuste võtmiseks, mis on suunatud ettevõtja tegevusest tulenevate konkurentsiprobleemide lahendamisele ja selle kaudu konkurentsiolukorra parandamisele.

Ülejäänud muudatused hõlmavad peamiselt erinevate õigusaktide täiendamist või täpsustamist praktikas tõusetunud konkurentsialaste probleemide lahendamiseks, muuhulgas konkurentsiseaduses sätestatud menetluse ja vastutuse sätete muutmist ja täpsustamist, eri- või ainuõiguse kontseptsiooni selgemat määratlemist, koondumisi puudutavate sätete muutmist ning mitmete sätete sõnastuslikku täpsustamist.

Lisaks konkurentsiseadusele muudetakse veel elektroonilise side seadust, karistusseadustikku ning ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadust.