Saata printerisse

Kutseõppeasutuse seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 12.06.2013. Seadus jõustub 01.09.2013, osaliselt 1.01.2014.

Uus kutseõppeasutuse seadus, mille eesmärgiks on kutsehariduse valdkonna kaasajastamine, jõustub 2013. aasta 1. septembril.

Muudatuse kohaselt minnakse vanadelt kutseõppe liikidelt üle uutele, Eesti kvalifikatsiooni-raamistikuga seotud õppeliikidele ja rakendatakse läbivalt väljundipõhisuse printsiipi hindamise, kutseõppe liikide, õppekavade ning õppekasvatusala töötajate kvalifikatsiooninõuete kehtestamisel. Samuti juurutatakse õppe läbiviimise õigust, mida peavad taotlema kõik kutseõppeasutused ja kutseõpet läbiviivad rakenduskõrgkoolid, sõltumata õiguslikust seisundist. Õiguse pikendamine toimub akrediteerimise kaudu.

Lisaks muudetakse kutseõppeasutuse juhtimine kollegiaalsemaks, kehtestatakse õpetajate kvalifikatsiooninõuded kutsestandardite põhjal, määratletakse ja võetakse kasutusele uue õppemahu arvestamise ühik ning täiendatakse kooli rahastamispõhimõtteid, mille kohaselt kaetakse kooli kulud vastavalt koolile pandud kohustustele ja ülesannetele, tagades kutseõppe kvaliteedi.

Seoses uue kutseõppeasutuse seaduse kehtestamisega muudetakse kokku 23 seadust ja seni kehtinud kutseõppeasutuse seadus tunnistatakse kehtetuks.