Saata printerisse

Autoriõiguse seaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 05.06.2013. Seadus jõustub 1.11.2013.

Autoriõiguse seaduse muutmise eesmärk on ühtlustada Eesti õigus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2011/77/EL, millega muudetakse direktiivi 2006/116/EÜ autoriõiguse ja teatavate sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta.

Praegu kehtib autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate suhtes 50 aasta pikkune kaitsetähtaeg. Muudatusega pikendatakse esitajate ja fonogrammitootjate õiguste kaitset 70 aastale pärast avalikustamist. Tähtaja pikendamist kohaldatakse nende fonogrammile salvestatud esituste ja helisalvestiste suhtes, mille esmane 50-aastane kaitsetähtaeg ei ole direktiivis sätestatud kuupäeva seisuga lõppenud.

Samuti täiendatakse seadust nn võta-või-jäta-klausliga, mis võimaldab esitajatel, kelle esitusi esmane fonogrammitootja pärast esialgset 50-aastast kaitsetähtaega enam ei avalda, soovi korral leping üles öelda ning oma esituse üle taas ise otsustada.

Lisaks teistele muudatustele luuakse fond stuudiomuusikutele, kes on oma salvestamise, reprodutseerimise, levitamise ja üldsusele suunamise õigused loovutanud ühekordse tasu eest fonogrammitootjale. Fondi paigutatakse 20% tulust selliste fonogrammide kasutamise eest, mis tähtaja pikendamata jätmise korral oleksid kaotanud kaitse.