Saata printerisse

Võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 23.05.2013. Seadus jõustus 1.07.2013.

Võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmisega tahetakse täpsustada vastutustundliku laenamise regulatsiooni ja püüda välistada finantsprobleemidele riskivaba ja lihtsat lahendust pakkuvate seoste loomist tarbijakrediidi reklaamimisel.

Muudatusega sisustatakse võlaõigusseaduses krediidivõimelisuse mõiste, kohustatakse krediidiandjat krediidivõimelisuse hindamisel võtma arvesse kõiki talle teadaolevaid asjaolusid ja täpsustatakse krediidiandja kohustusi tarbijalt asjakohase teabe saamisel. Muudatuse kohaselt tõendab vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimiseks vajalike kohustuste täitmist vaidluse korral krediidiandja.

Samuti täiendatakse reklaamiseadust sätetega, mille kohaselt peab reklaam, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijakrediiti või vahendada tarbijakrediidilepinguid, olema vastutustundlik ning tasakaalustatud. Reklaam ei tohi jätta muljet, et tarbijakrediidi võtmine on riskivaba ja lihtne võimalus finantsprobleemide lahendamiseks, ega kallutada tarbijaid läbimõtlematule laenuvõtmisele. Lisaks tuleb valida selline kirjatüüp ja -suurus, mis muudab selle tavalise tähelepanu juures märgatavaks, arusaadavaks ning muust teabest selgelt eristatavaks.