Saata printerisse

Maksupettuses osalemise põhjendatud kahtlus

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-15-13

Riigikohtu 04.06.2013 lahend nr 3-3-1-15-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Kaebajat kohustati Maksu- ja Tolliameti otsusega tasuma käibemaksu ja tulumaksu, sest maksuhalduri hinnangul ei toimunud tegelikkuses kaebaja esitatud arvetel viidatud tehinguid. Kaebaja esitas maksuotsuse tühistamiseks kaebuse halduskohtusse, kes rahuldas kaebuse. Ringkonnakohus tühistas halduskohtu otsuse ja jättis vaidlustatud maksuotsuse jõusse. Kaebaja esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Maksumenetlusega ja maksuotsusega ei pea tuvastama, et maksukohustuslane osales maksupettuses. Maksuotsuses on vaja näidata, miks on maksuhalduril selline põhjendatud kahtlus. Oluline on nende asjaolude ja tõendite äranäitamine, mis kahtlust põhjendavad. Maksupettuses osalemise põhjendatud kahtlust kinnitavad seepärast enamasti asjaolud ja kaudsed tõendid kogumis. Põhjendatud kahtluse tõendamise standard on palju madalam kui teo tõendamisel süüteomenetluses – maksumenetluses piisab mõistlikust kahtlusest, mida põhjendatakse ja mis on eluliselt usutav.
  2. Olukorras, kus on põhjendatud kahtlus maksukohustuslase osalemises maksupettuses, läheb tõendamiskoormus üle maksukohustuslasele. Kui maksuhalduril on põhjendatud kahtlus, et ostja osaleb maksupettuses, tuleb ostjal esitada täiendavaid tõendeid selle kohta, et vaidlustatud tehingud on arvetel märgitud äriühinguga siiski toimunud. Maksukohustuslane peab korraldama oma ettevõtlustegevuse nii, et majandustehingud oleksid nõuetekohaselt dokumenteeritud ja maksukohustuse väljaselgitamiseks olulised asjaolud kontrollitavad.
  3. Hindamise teel maksustamine on võimalik ka siis, kui maksukohustuslasel puudub raamatupidamist reguleerivates õigusaktides ettenähtud nõuetele vastav algdokument või pole see usaldusväärne.

Riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse osaliselt ja saatis tühistatud osas asja ringkonnakohtusse uueks läbivaatamiseks.