Saata printerisse

Maareformi seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 27.02.2013. Seadus jõustus 20.03.2013.

Seaduse muudatuse eesmärgiks on tagada maareformi lõpus tekkinud probleemide lahendamine ning kiirendada maareformi lõpuleviimist.

Muudatusega kehtestatakse maareformi kiiremaks lõpuleviimiseks vajalikud tähtajad. Samuti reguleeritakse kaasomandis oleva ehitise teenindamiseks vajaliku maa omandamist olukordades, kus mõni kaasomanikest ei soovi maad omandada.

Lisaks reguleeritakse kinnisasjaga piirneva, iseseisva kasutusvõimaluseta maaüksuse omandamisega seonduvate probleemide lahendamist ja vähendatakse riigi omandisse jäetava, olemasoleva ehitise omaniku kasuks hoonestusõigusega koormatava maa hulka.

Tulenevalt maareformi seaduse muutmisest, muudetakse ka asjaõigusseaduse rakendamise seadust, Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadust, maapõueseadust ja riigivaraseadust.