Saata printerisse

Kohtutäituri õigusest kinnisasja pildistada

Riigikohtu 03.10.2012 lahend nr 3-2-1-107-12

http://www.nc.ee/?id=11&;tekst=RK/3-2-1-107-12

Viide õigusaktidele: 

Asjaolud

Kohtutäitur esitas kohtule avalduse, milles palus luba siseneda võlgniku ruumidesse, et kinnisasi arestida ja kindlaks määrata vara seisukord. Kohtud rahuldasid avalduse, kuid ei määranud uut aega võlgniku ruumidesse sisenemiseks. Võlgnik andis nõusoleku sisenemiseks, aga keelas kohtutäituril elamu seest fotosid teha. Kohtutäitur pöördus taas kohtusse.

Maakohus rahuldas kohtutäituri avalduse leides, et avaldajal on kohustus täitemenetluses kinnisasja pildistada ning kohtutäiturile tuleb esitatud asjaoludel vastav nõusolek anda. Võlgnik esitas määruskaebuse, aga ringkonnakohus jättis maakohtu määruse muutmata. Võlgnik pöördus määruskaebusega Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Täitemenetluse seadustiku § 28 lg 2 annab kohtule aluse lubada kohtutäituril siseneda võlgniku ruumidesse mh selleks, et fikseerida fotodel vara seisukord.
2. Kuna kohtutäitur avaldab Interneti-kuulutuses ka fotod kinnisasjast, siis on see asjaolu ka võlgniku huvides, sest võib kaasa tuua enampakkumisel osalejate arvu suurenemise ning seeläbi ka müügihinna tõusu (ja sellega võla vähenemise).
3. Võlgnikul on võimalik astuda oma privaatsuse kaitseks samme talle kuuluvate vallasasjade suhtes, mille puhul täitemenetlust ei toimu, mh need fotografeerimise ajaks eemaldada või keelata nende fotografeerimist.

Riigikohus jättis määruskaebuse rahuldamata ning kohtutäituri taotlusel määras ruumidesse sisenemiseks uue tähtaja. Riigikohtu määrusele on lisatud eriarvamus.