Saata printerisse

Käendaja vastutusest üürilepingust tuleneva võla eest

Riigikohtu 05.11.2012 lahend nr 3-2-1-124-12

http://www.nc.ee/?id=11&;tekst=RK/3-2-1-124-12

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja (üürileandja) sõlmis üürnikuga üürilepingu ning üürniku juhatuse liikmest kostja käendas kõiki üürniku rahalisi kohustusi. Üürilepingu lisa sõlmimisega lõpetati üürniku ja üürileandja vahel üürileping ning nõuete tagamiseks seati mh ka tagatis. Kuna kostja ei täitnud oma kohustust, siis hageja nõudis võla ja viivise väljamõistmist. Kostja arvates lõppes käendusleping üürilepingu lisa sõlmimisega, kuna uus kokkulepe on sisuliselt kompromissileping. Poolte vahel oli vaidlus, kas kostja peab käenduslepingu järgi vastutama üürniku üürilepingust tuleneva võla eest või on käendusleping üürilepingu lisa sõlmimisega lõppenud.

Maakohus rahuldas hagi ning mõistis kostjalt hageja kasuks välja põhivõla ja viivise. Ringkonnakohus rahuldas kostja apellatsioonkaebuse ja tühistas maakohtu otsuse. Ringkonnakohus leidis, et uue nõude tagamise kokkuleppega kaotas varasem kehtivuse. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada, kuna ringkonnakohus luges sisuliste põhjendusteta üürilepingu lõpetamise kokkuleppe kompromissiks ja jagas sellest tulenevalt vääralt tõendamiskoormuse.
2. Kolleegiumi seisukohalt ei ole kompromissilepingu olulised tunnused tuvastatud, sest esitatud asjaoludest ei nähtu, et hageja ja üürniku vahel olnuks mingit ebaselgust nendevahelise suhte osas või pooled oleksid lisa sõlmides teinud mingeid vastastikuseid järeleandmisi.
3. Kolleegiumi arvates on ringkonnakohus ebaõigesti jaotanud asjaolude tõendamiskoormuse. Kostjal lasus tõendamiskoormus selle kohta, et käendus on lõppenud.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks samale ringkonnakohtule.