Saata printerisse

Kahju hüvitamisest eluasemekindlustuse puhul

Riigikohtu 07.11.2012 lahend nr 3-2-1-125-12

http://www.nc.ee/?id=11&;tekst=RK/3-2-1-125-12

Viide õigusaktidele: 

Asjaolud

Hageja elamu sai kahjustada tulekahju tagajärjel. Kostja (kindlustusandja) keeldus kindlustushüvitise maksmisest hagejale põhjusel, et tulekahju toimumise ajal poolte vahel kehtinud leping sisaldas tingimust, mille kohaselt ei olnud kindlustusandjal kahju hüvitamise kohustust, kui kahju on tekkinud ebakvaliteetse ehitusmaterjali, ebakvaliteetse ehitustöö või hooldustöö tõttu. Vaidlusalune eritingimus oli sõnastatud poliisil. Hageja esitas hagi kostjalt kindlustushüvitise väljamõistmiseks.

Maakohus rahuldas hagi ja mõistis kogu nõutava summa välja. Kostja esitas apellatsioonkaebuse ning ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse ja tegi asjas uue otsuse, millega jättis hagi rahuldamata. Ringkonnakohus leidis, et vaidlusalune eritingimus on märkega poliisil selle sisust eraldi esile tõstetud, hageja pole sellele kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis vastu vaielnud ja tingimus oli talle siduv. Hageja esitas kassatsioonkaebuse.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada materiaalõiguse normi väära kohaldamise tõttu.
2. Kindlustusandja ei täitnud võlaõigusseaduse (VÕS) § 436 lg-s 2 sätestatud tingimust, mis näeb ette, et kindlustusandja on juhtinud kindlustusvõtja tähelepanu igale kõrvalekaldumisele kindlustusvõtja avaldusest ning iga kõrvalekaldumine tuleb eraldi ära näidata. Kui seda ei ole järgitud, ei saa muudatust poliisil käsitada pakkumusena ja leping tuleb lugeda sõlmituks kindlustusvõtja avalduses sisaldunud tingimustel.
3. Ringkonnakohus leidis õigesti, et kuna kindlustuslepingu järgi on soodustatud isikuks pank, siis on maakohus ebaõigesti välja mõistnud kindlustushüvitise hageja kasuks. Kui hageja soovib viia haginõude kooskõlla VÕS-i § 425 lg-ga 1, saab ta apellatsioonimenetluses oma hagi täiendada. Kolleegium leiab, et tegemist ei oleks hagi muutmisega.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.