Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Veebiportaalide juurdepääsuandmete üleandmine

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-16-1988/38

Riigikohtu 11.10.2017 lahend nr 2-16-1988/38

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas hagi kohustamaks kostjat üle andma veebiportaalidega seonduvaid õiguseid, mille maakohus rahuldas. Kostja esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus rahuldas. Hageja pöördus ringkonnakohtu otsuse tühistamiseks Riigikohtusse.

Riigikohtu seisukoht

1. Autoriõiguse seaduse (edaspidi AutÕS) tähenduses ei saa olla teoseks abstraktne info, autoriõiguslikult on kaitstav vaid teos, mis on väljendatud objektiivses vormis. Tulenevalt AutÕS § 4 lõikest 2 peab teos kandma endast originaalset tulemust, mistõttu võib objektiivseks vormiks lugeda ka kasutajakonto.

2. Käsundiandja saab võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 626 lõige 1 alusel nõuda vaid selle asja üleandmist, mille käsundisaaja käsundit täites tegelikult lõi. Seetõttu ei saa nõuda näiteks tegelikult loomata kontode üleandmist, isegi juhul kui käsundisaajal oleks selline kohustus olnud. Eelmainitud sätte kohaldamisel tuleb arvestada konkreetse tegevusala ja teenuse iseärasusi, mistõttu võib üleandmisele kuuluda ka konkreetse teenuse osutamiseks loodud teabe-ja seadete kogum, mis on seotud digitaalse kontoga.

3. Kui hageja esitab kahe erineva konto juurdepääsuandmete üleandmise nõuded, siis on kohtule esitatud kaks eraldi nõuet.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt, tühistas ringkonna- ja maakohtu otsused ning saatis asja samale maakohtule uueks läbivaatamiseks.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est