Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tehnorajatise talumiskohustus

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-15-17137/31 

Riigikohtu 11.10.2017 lahend nr 2-15-17137/31

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas maakohtule vee-ettevõtja vastu tuvastushagi, mille kohus jättis rahuldamata. Hageja esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus jättis rahuldamata. Hageja pöördus kassatsioonkaebusega Riigikohtusse. 

Riigikohtu seisukoht

1. Kui kinnisasja kaasomanik palub tuvastada, et kaasomandis oleval kinnisasjal asuv rajatis on tema omandis, saab kohus hagi rahuldamisel tuvastada üksnes kaasomanikule kuuluva vastava mõttelise osa rajatisest.

2. Asjaõigusseaduse (edaspidi AÕS) § 158 ja §1581 lähtuvad eeldusest, et rajatist ei ole veel ehitatud ning seda hakatakse võõrale kinnisasjale rajama. Eelmainitud paragrahvid reguleerivad talumiskohustust olukorras, kus tehnorajatis soovitakse rajada võõrale maale, kuid sätetest ei ole võimalik tuletada talumiskohustust olukorras, kus tehnorajatis on isiku kinnisasjale juba rajatud. Asjaõiguse rakendamise seaduse (edaspidi AÕSRS) § 152 lõike 1 kohaselt peab kinnisasja omanik taluma vaid olemasolevat tehnorajatist, mis on püstitatud eelnevalt maa esmakinnistamistele enne 1. aprilli 1999. Kinnisasja omanik peab taluma tehnorajatist ka juhul, kui esinevad AÕS §1581-s sätestatud eeldused või muu talumiskohustus. Seega ei näe kehtiv AÕS või AÕSRS ette seadusest tulenevat talumiskohustust selliste tehnorajatiste suhtes, mis on ehitatud pärast 1. aprilli 1999.

3. AÕSRS § 152, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse (edaspidi ÜVVKS) § 2 lõike 3 ning AÕS §1581 tulenevalt ei ole kinnisasjal paiknev tehnorajatis selle kinnisasja oluline osa, vaid on võrguettevõtja kasuks kinnisasjale seatud piiratud asjaõiguse oluline osa. Kinnisasja olulised osad on aga pärast 1. aprilli 1999 teise isiku kinnisasjale ehitatud piiramata asjaõiguse või sundvalduseta tehnorajatised.

4. Võõral kinnisasjal paikneva avalikes huvides vajaliku tehnorajatise puhul võib olla põhjendatud sundvalduse seadmine kinnisasjale tulenevalt kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 6 lõikest 2.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse, tühistas ringkonnakohtu otsuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks samale kohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est