Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-15-467/30 

Riigikohtu 11.10.2017 lahend nr 3-15-467/30

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet (edaspidi MTA) tunnistas kaebaja tegevusloa kehtetuks. Halduskohus tühistas MTA otsuse ja kohustas taastama tegevusluba. MTA peatas kaebaja tegevusloa kehtivuse kuni tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuseni ja alustas kehtetuks tunnistamise menetlust. Kaebaja esitas halduskohtule kaebuse otsuse tühistamiseks osas, millega peatati tegevusluba. Halduskohus rahuldas kaebuse. MTA esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus jättis rahuldamata. MTA pöördus kassatsioonkaebusega Riigikohtu poole.

Riigikohtu seisukoht

1. Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (edaspidi MsüS) § 43 lõike 1 punkti 1 kohaselt peab majandustegevuse või tegevusloa peatamiseks olema täidetud kaks eeldust – esiteks toime on pandud majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvatingimuse oluline rikkumine, teiseks kaasneb rikkumisega kõrgendatud või oluline oht.

2. Tegevusloa peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks peab pädev asutus olema kindlaks teinud rikkumise ettenähtud korras. Olukorras, kus maksumenetlus on pooleli ning maksuotsust tehtud ei ole, on maksupettuse eeldamise tingimused täitmata ning põhjendatud ei ole majandustegevuse või tegevusloa peatamine.

3. Varasem rikkumine võib põhjendatult viidata tulevikus uute rikkumiste toimepanemise võimalusele, kuid ei ole MsüS § 43 lõike 1 punkti 1 kohaldamiseks piisav.

Riigikohus jättis Maksu- ja Tolliameti kassatsioonkaebuse rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est