Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Pahatahtlik hääletus osanike koosolekul

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-16-18531/27

Riigikohtu 16.10.2017 lahend nr 2-16-18531/27

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas maakohtule hagi kostja I, kostja II ja kostja III vastu, mille maakohus rahuldas hagi tagamise ulatuses. Kostjad esitasid ringkonnakohtule määruskaebuse hagi tagamise tühistamiseks, millega kohus rahuldas. Hageja esitas Riigikohtule määruskaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Hinnates hagi tagamisel hagi õiguslikku perspektiivi, peab kohus tulenevalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku (edaspidi TsMS) § 381 lõikest 2 kontrollima, kas hageja on nõuet ja tagamise aluseks olevaid asjaolusid põhistanud.

2. Isikul on õigus nõuda dividendi jaotamata jätmise ja kasumi pahatahtliku kõrvalejuhtimisega tekitatud kahju hüvitamist võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 1045 lõige 1 punkt 7 alusel, kui teine osapool on olnud kahju tekitamise ajal äriühingu osanik.

3. Abstraktsiooniprintsiibist tulenevalt ei saa omandi üleandmisele suunatud asjaõigusleping olla üldjuhul näilik. Ebamoraalse ja taunitava eesmärgiga osaluse üleandmisele suunatud käsutustehing võib olla vastuolus aga heade kommetega tulenevalt tsiviilseadustiku üldosa seadusest (edaspidi TsÜS) § 86-st. Käsutustehing võib olla heade kommete vastane juhul, kui tehingu eesmärk on heade kommete vastane, muu hulgas näiteks juhul kui osaluse üleandmise kokkulepe on sõlmitud eesmärgiga vältida osanikule kohalduva hääleõiguse piirangu kohaldamist.

4. Aktsionäride vahelisest võlasuhtest võib tuleneda kohustus hääletada üldkoosolekul teatud kindlal viisil, sealhulgas kohustus hääletada dividendi maksmise otsuse poolt, lisaks võib TsÜS § 32-st tuleneda kohustus nõuda ülejäänud aktsionäridelt kindla sisuga tahteavalduse andmist. Sama kehtib ka osaühingu osanike kohta. Tahteavaldusega dividendi jaotamise nõuet on võimalik esitada vaid erandjuhul, kui on võimalik kindlaks määrata sellise tahteavalduse sisu ja kui seaduses või põhikirjas on sätestatud aktsionäri või osaniku selge kohustus hääletada üldkoosolekul teatud kindlal viisil.

Riigikohus rahuldas määruskaebuse, tühistas ringkonnakohtu määruse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks samale kohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est