Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kinnistu kasutamisest tulenev õigus hüvitisele

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-14-61664/48 

Riigikohtu 18.10.2017 lahend nr 2-14-61664/48

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas maakohtule hagi kostja ebaseaduslikust valdusest kinnistu väljamõistmiseks, mille kohus rahuldas. Kostja esitas samaaegselt vastuhagi, mille kohus rahuldas osaliselt. Kostja esitas kohtuotsuse peale apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus jättis rahuldamata. Kostja pöördus kassatsioonkaebusega Riigikohtu poole.

Riigikohtu seisukoht

1. Abieluvälise kooselu kestel ühise majapidamisega omandatud suurema väärtusega esemete jaotamisele saab seltsilepingu sätteid kohaldada kui pooled on teinud eseme omandamiseks või parendamiseks olulisi ja võrreldavaid majanduslikke panuseid võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 581 mõttes ning pooltel oli eset soetades või parendades ühine tahe ühisvara kestvaks loomiseks.

2. Omaniku vahetumisel ei lähe kinnisasja tasuta kasutamise leping üle uuele omanikule, erinevalt üürilepingust.

3. Tsiviilmenetluse seadustiku (edaspidi TsMS) § 238 lõige 5 võimaldab kohtul pärast tõendi hindamist jätta see arvestamata ebausaldusväärsuse tõttu. Menetlusosalise üllatamise vältimiseks peab kohus pärast tõendi vastuvõtmist teatama, et tõendi usaldusväärsus on seatud kahtluse alla, seda otsust põhjendama ning andma võimaluse esitada vastuväiteid.

4. VÕS § 1018 kohaldamist ei välista asjaajaja tegutsemine ka enese huvides kulutuste kandmisel, piisab kui kantud kulutused kuuluvad osaliselt ka kostja huvisfääri. Kui asjaajaja on ajanud nii enda kui võõrast asja, tuleb asjaajaja kulutuste hüvitamise nõuet vähendada mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt ulatuses, mida ta asja kasutades on ise ära tarbinud.

Riigikohus tühistas osaliselt ringkonnakohtu otsuse ning saatis asja uueks läbivaatamiseks samale kohtule. Kassatsioonkaebus rahuldati osaliselt.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est