Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Käibemaksukohustuslase registreering

Riigikohtu 17.10.2017 lahend nr 3-15-838/22

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet (edaspidi MTA) vähendas maksuotsusega OÜ sisendkäibemaksu. OÜ esitas halduskohtule kaebuse, mille kohus jättis rahuldamata. Kaebaja pöördus ringkonnakohtu poole apellatsioonkaebusega, mis jäeti rahuldamata. OÜ esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Käibemaksuseaduse (edaspidi KMS) sätteid tuleb tõlgendada kooskõlas käibemaksudirektiiviga, mistõttu tuleb asja lahendamisel arvestada ka Euroopa Kohtu esitatud seisukohti. Kuigi KMS § 29 lõike 3 punkti 1, § 31 lõike 1 ja § 3 lõike 1 grammatilisel tõlgendamisel võib järeldada, et sisendkäibemaksu on võimalik arvestada ainult teiselt käibemaksukohustuslasena registreeritud või selleks kohustatud isikult saadud arve alusel, ei ole see tõlgendus kooskõlas Euroopa Kohtu seisukohtadega käibemaksudirektiivist tuleneva sisendkäibemaksu mahaarvamise tingimuste kohta.

2. Käibemaksudirektiivi artiklist 168 ei tulene, et maksukohustuslase staatus sõltuks käibemaksukohustuslase registreeringu olemasolust. Maksukohustuslasel on õigus maha arvata käibemaks, mis on tasutud teisele maksukohustuslasele, kes ei ole end käibemaksukohustuslasena registreerinud, kui arvetel on märgitud teave, mis võimaldab tuvastada arve koostanud isiku ja osutatud teenuste laadi.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est