Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Isikuandmete avalikustamine meedias

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-15-16007/50

Riigikohtu 04.10.2017 lahend nr 2-15-16007/50

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas kostja vastu hagi veebiväljaannetes ja –arhiivides eraeluliste viidete eemaldamiseks ja mittevaralise kahju hüvitamiseks, mille maakohus jättis rahuldamata. Hageja esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus rahuldas osaliselt. Hageja palub kassatsioonkaebuses ringkonnakohtu otsuse tühistada mittevaralise kahju hüvitamise nõude osas. Kostja esitas kassatsioonkaebuse ringkonnakohtu otsuse tühistamiseks menetluskulude tasumise ja hagejale kahju hüvitamise osas.

Riigikohtu seisukoht

1. Isikuandmete kasutamise ja avalikustamise vastuolu korral isikuandmete kaitse seadusega (edaspidi IKS) on otstarbekas alustada õigusvastasuse analüüsimist võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 1045 lõike 1 punkti 7 ja lõike 3 alusel. Kui IKS-i nõuete rikkumist ei tuvastata, tuleb vajadusel hinnata VÕS § 1045 lõige 1 punkt 4 mõttes hageja isiklike õiguste rikkumist kostja poolt. Tulenevalt VÕS § 134 lõigetest 2, 5 ja 6 saavad mittevaralise kahju hüvitamise nõude aluseks olla kõik eelnimetatud sätete tuvastatud rikkumised. Mittevaralise kahju hüvitamise kohustuse tekkimiseks piisab ühest rikkumisest.

2. Kahju tekitamine on VÕS § 1045 lõige punkt 7 järgi õigusvastane eelkõige juhul, kui see tekitati seadusest tulenevat kohustust rikkuva käitumisega. Sama paragrahvi lõike 3 järgi ei ole seadusest tuleneva kohustuse rikkumisega kahju tekitamine õigusvastane, kui kahju tekitaja rikutud sätte eesmärk ei olnud kannatanu kaitsmine sellise kahju eest. Kolleegium kinnitab varasemat seisukohta, mille kohaselt saavad kaitsenormideks olla VÕS § 1045 lõike 1 punkt 7 mõttes ka IKS-i sätted, mis reguleerivad isikuandmete töötlemise, sh avalikustamise, tingimusi ja korda.

3. IKS § 11 lg 1 piirab sama seaduse teiste sätete kohaldamist, kuid ei ole ise seaduslik alus andmete töötlemiseks, lisaks ei tulene sellest, et juba avalikustatud isikuandmete töötlemiseks ei peaks olema seaduslikku alust.

4. IKS § 11 lõige 2 sätestab erandi, mille kohaselt võib isikuandmeid ilma andmesubjekti nõusolekuta avalikustada meedias ajakirjanduslikul eesmärgil, kui selleks on ülekaalukas avalik huvi, mis on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega ning avalikustamisega ei kahjustata ülemäära andmesubjekti.

5. IKS § 11 lõike 2 kohaldamisel tuleb EIK praktikast lähtuvalt hinnata andmete panust üldist huvi pakkuvasse debatti, puudutatud isiku tuntust, varasemat käitumist ja avalikustatud materjali teemat, teabe hankimise viisi ja tõelevastavust, avaldatud materjali sisu, vormi ja tagajärgi. Avaliku huvi ülekaalukus tuleb kindlaks teha konkreetse juhu asjaolude põhjal. Säte on rakendatav vaid juhul, kui esinevad kõik kolm tingimust koos: avalikustamiseks on ülekaalukas avalik huvi, mis on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega ning andmesubjekti ei kahjustata ülemäära.

6. Isiku õiguste rikkumisel eraeluliste andmete õigusvastase avaldamisega, tuleb kahjuhüvitise suuruse kindlaksmääramisel arvestada esmalt rikkumise ulatust ning muid pressideliktide eripärasid.

7. Rikkudes hageja isikuõigusi ei ole kostjal mittevaralise kahju hüvitamist kohustust ainult olukorras, kus hageja on tsiviilkohtumenetluse seadustiku (edaspidi TsMS) § 368 lg 1 järgi esitanud üksnes tuvastushagi ning ei nõua mittevaralise kahju hüvitamist.

Riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse osaliselt mittevaralise kahju hüvitamise osas ning saatis asja samale kohtule uueks läbivaatamiseks. Isikuandmete kõrvaldamise nõude osas menetlus lõpetati ning hageja kassatsioonkaebus rahuldati. Kostja kassatsioonkaebus rahuldati osaliselt.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est