Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Menetluskulude hüvitamine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-102-16

Riigikohtu 09.11.2016 lahend nr 3-2-1-102-16

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

OÜ X (hageja) esitas maakohtule hagi OÜ Y (pankrotis) pankrotihalduri (kostja I) ja OÜ Z (likvideerimisel) (kostja II) vastu, milles palus tunnustada hageja 2 416 228 euro 18 sendi suurust nõuet OÜ Y (pankrotis) pankrotimenetluses teise rahuldamisjärgu nõudena.

Maakohus rahuldas hagi osaliselt. Hageja esitas menetluskulude kindlaksmääramise avalduse. Maakohus jättis hageja avalduse rahuldamata. Maakohus saatis hageja määruskaebuse lahendamiseks ringkonnakohtule. Ringkonnakohus jättis maakohtu määruse muutmata. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Riigikohtu seisukoht

1. Kohtud leidsid ekslikult, et menetluskulude hüvitamise välistab asjaolu, et õigusabiteenuse arved on esitatud kolmandale isikule. Kuigi lepingulise esindaja kulude väljamõistmise tingimuseks ei ole asjaolu, et menetlusosalised on menetluskulud tegelikult kandnud, peab kulude hüvitamist nõudma õigustatud pool siiski kohtu nõudmisel tõendama tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 176 lg 6 esimese lause järgi esinduse eest tasumise kohustuse olemasolu.

2. Praegusel juhul ei saa hageja esitatud arvete alusel asuda seisukohale, et hagejal on tekkinud õigusabi eest tasumise kohustus, kuna arvete saajaks on märgitud kolmas isik. TsMS-i § 174 lg 9 kohaselt ei välista menetluskulude hüvitamist menetlusosalisele see, kui tema eest kandis need muu isik.

3. Asja uuel läbivaatamisel tuleb ringkonnakohtul kindlaks teha, kas ja millisel õiguslikul alusel tuleks hagejal hüvitada kolmandale isikule menetluskulud, lastes vajadusel hagejal seda täiendavalt tõendada. Õigusalast kvalifikatsiooni nõudvat õigusabi ei pea ka korteriühistu juhatuse liikmest seaduslik esindaja osutama tasuta, täites lepingulise esindaja ülesandeid. Selline põhimõte on kohaldatav ka äriühingu juhatuse liikme puhul. Äriühingu juhatus on juhtorgan, mis esindab ja juhib äriühingut.

Riigikohus rahuldas määruskaebuse osaliselt.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est