Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kaasomaniku õigused. Kaasomandile tehtud kulutuste vajalikkus

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-105-16

Riigikohtu 02.11.2016 lahend nr 3-2-1-105-16

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Isik X (hageja) esitas maakohtule OÜ X (kostja) vastu hagi, milles palus mõista kostjalt hageja kasuks välja üüritulu ning lisaks üürile ka rikkumisega saadud tulu ja viivise. Maakohus rahuldas hagi osaliselt. Hageja esitas apellatsioonkaebuse, kostja vastuapellatsioonkaebuse.

Ringkonnakohus rahuldas nii hageja apellatsioonkaebuse kui ka kostja vastuapellatsioonkaebuse osaliselt ning saatis asja maakohtule uueks läbivaatamiseks. Kostja esitas kassatsioonkaebuse. Kassatsiooniastmes vaidlesid pooled jätkuvalt selle üle kas ja millises ulatuses on hagejal õigus nõuda kostjalt kui teiselt kaasomanikult asja üürile andmisest saadud tulu hüvitamist asjaõigusseaduse (AÕS) § 72 lg 2 järgi ja kas hagejal on kostja vastu võlaõigusseaduse (VÕS) §-dest 1037 või 1039 tulenev nõudeõigus.

Riigikohtu seisukoht

1. Ringkonnakohus on põhjendamatult saatnud asja uueks läbivaatamiseks maakohtule kostja kulutuste vajalikkuse hindamiseks AÕS-i § 72 lg 4 ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 63 p 1 järgi. Ei näe takistusi, miks ringkonnakohus ei oleks võinud asja ise lahendada, ega mõista, milles seisneb ringkonnakohtu viidatud probleem, et kostja ei ole asjaolusid selgelt esitanud. Hinnangu sellele, kas üks või teine tehtud töö on vajalik kulutus TsÜS-i § 63 p 1 mõttes, saab ringkonnakohus ise anda.

2. Väär on siduda kulutuste vajalikkust sellega, kas selleks on kaasomanike kokkulepe või enamuse otsus. Amortiseerunud küttesüsteemi vahetamist saab vähemalt üldjuhul lugeda vajalikuks kulutuseks TsÜS-i § 63 p 1 mõttes. Sama põhimõte kohaldub ka vee- ja kanalisatsioonisüsteemile.

3. Vajalike kulutuste korral tuleb need hea usu põhimõttest tulenevalt hüvitada mõistlikus ulatuses. See tähendab, et kulutusi ei hüvitata nende tegijale ulatuses, mis ületab kulutuste kohalikku keskmist turuhinda. Ringkonnakohus leidis ekslikult, et kostjal võib olla hageja vastu AÕS-i § 72 lg-st 5 tulenev kulutuste tegemiseks nõusoleku saamise või kulutuste tegemise heakskiitmise nõue.

4. AÕS-i § 72 lg 5 reguleerib kaasomanike asja valdamist ja kasutamist ning annab kaasomanikule õiguse nõuda otseselt asja valdamise ja kasutamisega seotud nõusolekut asja muutmiseks või kaasomandi valitsemiseks vajalikeks kokkulepeteks. See säte aga ei anna kaasomanikule õigust nõuda teistelt kaasomanikelt asjale vajalike kulutuste tegemiseks nõusolekut või tehtud kulutuste tegemise heakskiitmist.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est