Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Hagi tagamine. Tagatise suurus

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-98-16

Riigikohtu 26.10.2016 lahend nr 3-2-1-98-16

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

OÜ X (hageja) esitas maakohtusse hagi isiku X (kostja) vastu tööülesannete täitmata jätmisega tahtlikult tekitatud 214 289 euro 63 sendi suuruse kahju hüvitamiseks. Hageja esitas maakohtusse ka hagi tagamise taotluse, milles palus seada kostjale kuuluvale kinnisasjale 60 000 eurose summaga kohtuliku hüpoteegi hageja kasuks.

Maakohus rahuldas hagi tagamise avalduse. Maakohus jättis kostja määruskaebuse rahuldamata ja edastas läbivaatamiseks ringkonnakohtule. Ringkonnakohus saatis asja hagi tagamise avalduse uueks läbivaatamiseks tagasi maakohtule. Ringkonnakohus märkis, et määruse peale ei saa edasi kaevata. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Riigikohtu seisukoht

1. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 383 lg 1.1 esimese lause kohaselt tagab kohus rahalise nõudega hagi üksnes juhul, kui antakse tagatis vähemalt 5% ulatuses nõudesummalt, kuid mitte vähem kui 32 eurot ja mitte rohkem kui 32 000 eurot. Tegemist on selge õigusnormiga, mille teistsuguseks tõlgendamiseks või analoogia alusel lünga täitmiseks ei ole põhjendatud alust.

2. Tagatise suuruse sõltuvusse seadmine tagamisabinõu „hinnast" tekitaks lahendamatuid olukordi ka siis, kui tagamisabinõuna taotletaks nt käsutuskeelu kohaldamist. TsMS-i § 383 lg-s 1.1 ei käsitleta rahalise nõudega hagi tagamisabinõusid tagatise maksmise kontekstis erinevalt olenevalt taotletavast abinõust, v.a kostja arest või elukohast lahkumise keeld.

3. TsMS-i § 383 lg-s 1.1 on sätestatud üksnes tagatise alam- ja ülemmäär ning see, et tagatis peaks olema nõudesummast vähemalt 5%. Sellest tuleneb, et kohtul oleks võimalik lahendatava asja asjaolusid kaaludes nõuda hagi tagamist taotlevalt hagejalt ka suurema kui 5% suuruse tagatise tasumist. Alust on nõuda suurema kui 5% suuruse tagatise tasumist eelkõige juhul, kui kostja on põhistanud TsMS-i § 235 tähenduses, et väiksema tagatise määramine ei korvaks temale suure tõenäosusega tekkivat kahju.

4. Hageja huvide kaitseks näeb TsMS-i § 383 lg 1.2 kohtule ette võimaluse jätta tagatis osaliselt või täielikult nõudmata või määrata selle tasumine osade kaupa, kui hagejalt ei saa majanduslikel või muudel põhjustel mõistlikult oodata tagatise andmist ja hagi tagamata jätmisega võivad hagejale kaasneda rasked tagajärjed või kui tagatise nõudmine oleks hageja suhtes muul põhjusel ebaõiglane.

Riigikohus jättis määruskaebuse rahuldamata.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est