Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu ning selle muutmise protokolli ratifitseerimise seadus

Seonduvad õigusaktid

Seadus võeti vastu 19.10.2016

Seadus jõustus 13.11.2016

Seaduse kohaselt ratifitseeritakse 24. novembril 2009 Thbilisis allakirjutatud Eesti Vabariigi ja Gruusia vaheline investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse leping ja 2. novembril 2015 Tallinnas allakirjutatud lepingu muutmise protokoll.

Lepingu eesmärk on tihendada Eesti ja Gruusia majanduskoostööd, soodustada erakapitali liikumist ja lepingupoolte majanduslikku arengut, luua soodne investeerimiskeskkond, tagada mõlema riigi investorite võrdne kohtlemine ja kehtestada enamsoodustusrežiim, mille kohaselt lepingupool ei kohtle teise poole investori investeeringuid ja tulu vähem soodsalt kui mis tahes kolmanda riigi investori investeeringuid ja tulu.

Lepingus määratakse investeerimisega seotud tingimused (maksete vaba ülekandmine, investeeringute sundvõõrandamine ja selle eest tasutav hüvitis, õiguste üleminek investorilt kindlustajale garantiilepingu korral jm) ning luuakse lepingust tulenevate vaidluste lahendamise kord.

Lepingu muutmise vajadus tulenes põhiliselt Euroopa Kohtu 19. novembri 2009 otsusest, mille järgi peab liikmesriik kolmandate riikidega sõlmitavates investeeringute kaitse lepingutes rõhutama EL-i pädevust piirata teatavatel juhtudel rahaülekandeid EL-i välistesse riikidesse.

Gruusia on lepingu ja protokolli jõustumiseks vajaliku riigisisese menetluse lõpetanud ja sellest Eestile teatanud 8. detsembril 2015. Leping ja protokoll jõustuvad kuupäeval, mil saadakse diplomaatiliste kanalite kaudu kätte lepingupoolte viimane teade nii lepingu kui ka protokolli jõustumiseks vajalike riigisiseste nõuete täitmise kohta. Eestis tähendab riigisiseste nõuete täitmine seda, et nii leping kui ka protokoll tuleb ratifitseerida riigikogus.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est