Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Töötaja tervisekahjustus

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-132-15

Riigikohtu 02.12.2015 lahend nr 3-2-1-132-15

Asjaolud

Isik X (hageja) esitas AS X (kostja) vastu hagi, milles palus kostjalt enda kasuks välja mõista kahjuhüvitise kutsehaigusega tekitatud varalise ja mittevaralise kahju eest. Maakohus jättis hagi aegumise tõttu rahuldamata. Ringkonnakohus jättis ka hageja apellatsioonkaebuse rahuldamata. Riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse osas, millega kohus jättis rahuldamata hageja varalise kahju hüvitamise nõude. Ringkonnakohus jättis uue otsusega maakohtu otsuse resolutsiooni muutmata. Riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse.

Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse ja saatis tsiviilasja maakohtule menetluse jätkamiseks eelmenetluse staadiumist. Maakohus jättis hagi tervise kahjustamisest tekkinud kahju hüvitamiseks rahuldamata. Hageja esitas apellatsioonkaebuse, ringkonnakohus jättis maakohtu otsuse resolutsiooni muutmata. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Riigikohtu seisukoht

1. Ringkonnakohus rikkus vaidlust lahendades oluliselt menetlusõiguse normi, sest ei järginud sama vaidluse lahendamiseks antud Riigikohtu juhiseid selle kohta, et ringkonnakohus peab lähtuma hageja väitest, et tal tekkis kahju sissetuleku kaotuse näol 2007. a sügisel. Riigikohtu otsuses esitatud seisukohad õigusnormi tõlgendamisel ja kohaldamisel sama asja uuesti läbivaatavale kohtule on kohustuslikud.

2. Kolleegium on oma varasemas praktikas leidnud, et kostja vabaneb kahju hüvitamisest, kui ta tõendab, et hageja ei töötaks endisel erialal või ei töötaks üldse ka siis, kui ta poleks kostja süül töövõimet osaliselt kaotanud. Kostjal tuleb tõendada, et hageja kaotas kostja tegevuse tõttu sissetuleku varem ning et hageja sai teada või pidi teada saama kahjust ja kahju hüvitama kohustatud isikust varem kui kolm aastat enne hagi esitamist.

3. Töötaja tervisekahjustuse korral on kahju eest vastutav tööandja kohustatud hüvitama kannatanule kahju, mis seisnes saamata jäänud tulus, s.o töötasu või selle osa suuruses, mille töötaja kaotas oma töövõime kaotuse tõttu.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt ning saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est