Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Töölepingu täitmisel järgitav hoolsuse määr. Töötaja vastutuse ulatuse määramine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-151-15

Riigikohtu 25.11.2015 lahend nr 3-2-1-151-15

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

OÜ X (hageja) esitas töövaidluskomisjonile isiku X (kostja) vastu avalduse, milles palus mõista kostjalt töölepingu rikkumisega tekitatud kahju ja õigusabikulu. Töövaidluskomisjon rahuldas avalduse osaliselt Kostja esitas maakohtule avalduse asja lahendamiseks hagimenetluses. Hageja esitas maakohtule hagiavalduse. Maakohus jättis hagi rahuldamata. Hageja esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus rahuldas osaliselt. Kostja esitas kassatsiooni.

Riigikohtu seisukoht

1. Kui töötaja on rikkunud töölepingust tulenevat kohustust, saab tööandja TLS § 72 kohaselt kasutada VÕS- s ettenähtud õiguskaitsevahendeid üksnes juhul, kui töötaja on rikkumises süüdi. Töötaja hoolsuse määra hindamisel lähtutakse TLS §-s 16 sätestatust. Seega on hagejal õigus nõuda kostjalt kahjuhüvitist üksnes juhul, kui kostja rikkus töölepingust tulenevat kohustust tahtlikult, raske hooletuse või hooletuse tõttu.

2. Töölepingu täitmisel järgitav hoolsuse määr, mille järgimata jätmise korral vastutab töötaja lepingu rikkumise eest, määratakse TLS § 16 lg 2 kohaselt tema töösuhte järgi, arvestades tööandja tegevuse ja töötaja tööga seotud tavalisi riske, töötaja väljaõpet, ametialaseid teadmisi, mida nõutakse töö tegemiseks, samuti töötaja võimeid ja omadusi, mida tööandja teadis või teadma pidi.

3. Töötaja vastutuse ulatuse määramiseks võimaldab TLS § 74 lg 2 arvestada töötaja tööülesandeid, süü astet, töötajale antud juhiseid, töötingimusi, töö iseloomust tulenevat riski, tööandja juures töötamise kestust ja senist käitumist, töötaja töötasu, samuti tööandja mõistlikult eeldatavaid võimalusi kahju vältimiseks või kindlustamiseks. Ainuüksi see, et töölepingut rikuti hooletusest, mitte tahtlusega, ei anna kohtule õigust jätta otsuses kahjuhüvitise suuruse kindlaksmääramise asjaolud märkimata.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est