Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Põhjendamatult madala maksumusega pakkumus

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-50-15

Riigikohtu 02.12.2015 lahend nr 3-3-1-50-15

Viited õigusaktidele:

Asjaolu

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (hankija) tegi OÜ-le X ja OÜ-le Y pakkumuse esitamise ettepaneku väljakuulutamiseta läbi­rääkimistega hankemenetluses. Pakkumused esitasid OÜ X ning ühispakkujad OÜ Y ja OÜ Z. Minister tunnistas vastavaks ühis­pakkujate pakkumuse ning OÜ X pakkumuse. Sama käskkirjaga tunnistas hankija edukaks ühispakkujate esitatud pakkumuse. OÜ X esitas Riigihangete Vaidlustuskomisjonile (VAKO) vaidlustuse hankija otsuste peale, millega tunnistati ühispakkujate pakkumus vastavaks ja edukaks. VAKO jättis vaidlustuse rahuldamata.

Halduskohus jättis OÜ X kaebuse ja taotluse Euroopa Kohtult eelotsuse küsimiseks rahuldamata. Ringkonnakohus jättis OÜ X apellatsioonkaebuse rahuldamata. OÜ X esitas kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Kolleegium leidis, et kuigi ühispakkujad on AS-i X kui emaettevõtja kaudu seotud hankijaga, ei tähenda see iseenesest RHS-i rikkumist. Nii hankedirektiivid kui ka neid üle võttev RHS võimaldavad avalik-õiguslikel isikutel, sh riigiga seotud äriühingutel osaleda riigihanke­menetluses. Ühispakkujate hanke­menetlusest kõrvaldamiseks ei piisa üksnes hüpoteetilisest eelise saamise võimalusest.

2. Asjaolu, et tegemist on riigi osalusega äriühingu vahenditega, on tähtsusetu, sest ka riigi osalusega äriühingu vahendeid võib käsitada riigi ressursina, kui riik omab äriühingu üle kontrolli. Kuigi RHS § 40 lg 4 lubab pakkujal või taotlejal tõendada oma vastavust majanduslikule ja finantsseisundile esitatud nõuetele ka emaettevõtja vahendite alusel, ei anna see säte alust kalduda nende vahendite kasutamisel kõrvale riigiabi reeglitest.

3. Põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse hindamisel võib hankija siiski võtta selle pakkumuse tagasilükkamise otsustamisel arvesse asjaolu, et seda asutust rahastatakse avalikest vahenditest. Hankedirektiivi sätted ja RHS § 48 lg 4 on loodud kaitsma eelkõige pakkujaid nende pakkumuse meelevaldse kõrvaldamise eest.

4. RHS § 48 lg 4 kohaselt ei saa ainuüksi fakt, et pakkuja on saanud riigiabi, kaasa tuua pakkumuse tagasilükkamist. Määravaks on, et õigusaktidega vastuolus antud riigiabi saaja peab olema esitanud põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse. Kui pakkumuse maksumus ei ole põhjendamatult madal või riigiabi andmine oli koos­kõlas õigusaktidega, ei ole hankijal alust kaaluda, kas lükata pakkumus RHS § 48 lg 4 alusel tagasi.

5. Kuigi ühispakkujate pakkumus oli soodsam kui OÜ X oma, ei pidanud sellest hankijal tekkima kahtlust, et ühispakkujate pakkumuse maksumus on põhjendamatult madal. Ka ühis­pakkujate pakkumuse maksumus ei olnud hankija hinnangul soodne ning ka see ületas oma maksumuselt hankija eeldatud pakkumuse maksumust.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est