Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Lepingu tõlgendamine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222579577

Riigikohtu 26.11.2015 lahend nr 3-2-1-112-15

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

OÜ X (hageja) esitas hagi Eesti Vabariigi (Keskkonnaministeeriumi kaudu) (kostja) vastu rendilepingu alusel enammakstud rendi ja rendi ettemakse jäägi tagastamiseks. Hagiavalduse kohaselt kuulub kostjale kompleks koos selle juurde kuuluvate hoonete, rajatiste ja seadmetega. Rendilepingu esemeks oli kostjale kuuluv maa koos selle oluliseks osaks oleva rendiobjektiga. Rendiobjekti valdus anti hagejale üle.

Lepingu kehtivuse ajal kostja korduvalt kinnitas, et probleemiga (puhastusseadmete mittetöötamine) tegeldakse. Kostja esitas hagejale ülesütlemisavalduse lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks. Maakohus rahuldas hagi osaliselt. Hageja esitas apellatsioonkaebuse. Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse osaliselt hagi rahuldamata jätmise osas. Hageja esitas kassatsiooni apellatsioonkaebuse rahuldamata osas.

Riigikohtu seisukoht

1. Kassatsiooniastmes vaidlesid pooled selle üle, kas poolte sõlmitud rendilepinguga kohustus, millega kostja peab tagama rendiobjektil töötavad puhastusseadmed ning kas puhastusseadmete puudus on selline lepingutingimustele mittevastavus, mis võis kaasa tuua hagejal hinna alandamise nõude.

2. Selleks, et kindlaks teha, kas pooled leppisid kokku rendilepingu selles, et rendiobjektil peab olema ohtlike jäätmete käitlemiseks vajalik vee puhastamise võimalus, peab kohus lepingut tõlgendama, et kindlaks teha lepingupoolte ühine tegelik tahe. Lepingu tõlgendamisel tuleb järgida VÕS §-s 29 sätestatud lepingu tõlgendamise reegleid. Kohtutel oleks tulnud arvestada rendilepingu tõlgendamisel sellega, mis oli vaidlusaluse rendilepingu olemus ja eesmärk ning kuidas lepingupooltega sarnane mõistlik isik seda samadel asjaoludel pidi mõistma.

3. Ringkonnakohtul tuleb asja uuel läbivaatamisel lepingupoolte käitumisele ja arusaamisele tuginedes tuvastada, kuidas pooled said lepingu sõlmimisel lepingust aru, st kas kostjal lasub lepingu järgi kohustus tagada rendiobjektil vee puhastamise võimalus. Samuti kas rendiobjektil reovee puhastamise võimaluse täielik puudumine on lepingutingimuste rikkumine olenemata sellest, kas puhastussüsteemi kohta on lepingus eraldi kokku lepitud.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est