Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-130-15

Riigikohtu 25.11.2015 lahend nr 3-2-1-130-15

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

OÜ X (hageja) esitas maakohtule hagi OÜ Y (kostja) vastu. Hageja palus kostjalt välja mõista kahjuhüvitise ja viivise. Hagiavalduse kohaselt sõlmisid pooled töövõtulepingu hagejale kuuluva saematerjali kuivatamiseks kostjale kuuluvas kuivatis. Saematerjal oli ostetud OÜ-lt Z. Kuivatatud saematerjali kostja hagejale tagasi ei andnud, kuna oli selle väljastanud kolmandale äriühingule. Maakohus rahuldas hagi osaliselt. Kostja esitas apellatsioonkaebuse. Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse osas, millega maakohus hagi rahuldas. Hageja esitas kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Töövõtja peab tööna valmistatud asja andma üle tellijale ja siinkohal ei ole oluline, kes on asja omanik. Kuna töövõtulepingu sisuks oli puitmaterjali kuivatamine, siis ka sellisel juhul, kui töövõtulepinguga muudetakse asja, st kuivatatakse puitmaterjali, tuleb asi üle anda tellijale. Kui töövõtja ei anna asja üle tellijale, on ta töövõtulepingut rikkunud. Seega on maakohus õigesti leidnud, et kostja rikkus töövõtulepingut ning hagejal on õigus nõuda lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.

2. Sõltumata sellest, kes oli saematerjali omanik, kui kostja hagejale saematerjali ei tagastanud, saab hageja nõuda selle väärtust kostjalt. Kolleegium on varasemas praktikas leidnud, et VÕS § 115 lg 1 ning §-de 127 ja 128 alusel võib võlausaldaja lepingu rikkumise korral nõuda kahju hüvitamist, kui on täidetud üldised eeldused: lepingu rikkumine, vastutus lepingu rikkumise eest, kahju tekkimine, kahju on hõlmatud rikutud lepingulise kohustuse kaitse-eesmärgiga, kahju tekitati tahtlikult või raske hooletuse tõttu, põhjuslik seos.

3. VÕS § 127 lg-st 1 tulenevalt on lepingu rikkumise korral kahju hüvitamise eesmärgiks kahju kandnud isiku asetamine olukorda, milles ta oleks olnud, kui lepingut ei oleks rikutud. Sealjuures ei tohi kahju hüvitamine olla kannatanu rikastumise allikaks.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est