Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

KÜ juhatuse liikme hoolsuskohustus ja tekitatud kahju

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-133-15

Riigikohtu 02.12.2015 lahend nr 3-2-1-133-15

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

KÜ X (hageja) esitas maakohtule hagi isiku X (kostja) vastu kahju hüvitamise nõudes. Hagiavalduse kohaselt tegi kostja hageja seadusliku esindajana korteriühistu nimel ainuisikuliselt makseid kolmandatele isikutele. Maakohus rahuldas hagi osaliselt. Kostja vaidlustas maakohtu otsuse hagi rahuldamise osas. Ringkonnakohus jättis maakohtu resolutsiooni muutmata. Kostja esitas kassatsiooni.

Riigikohtu seisukoht

1. Pooled vaidlevad selle üle, kas kostja tellitud tööd olid hädavajalikud ning kas kostja on töid tellides ja nende eest tasumisega rikkunud juhatuse liikme hoolsuskohustust ja tekitanud sellega hagejale kahju. MTÜS § 32 lg-s 2 sätestatud nõude tõendamiskoormus jaguneb selliselt, et korteriühistu peab nõude maksmapanekul tõendama, et juhatuse liige on rikkunud oma kohustusi ja et just nende rikkumiste tulemusena on korteriühistule tekkinud kahju.

2. Kolleegium nõustus kohtute käsitlusega, mille kohaselt ei kujuta kulutatud summade sisaldumine majandusaasta aruandes nende kulutuste heakskiitmist, vaid see kajastab üksnes faktilist olukorda. Kulutuse majandusaasta aruandes kajastamine ei välista korteriühistu kahju hüvitamise nõude esitamist juhatuse liikme vastu, kui kulutust võib pidada ühistule tekkinud kahjuks.

3. Hinnates ühistu kahju hüvitamise nõude rahuldatavust, tuleb tuvastada kõikide MTÜS § 32 lg-s 2 sätestatud eelduste täidetus, sh teha kindlaks, kas ühistul tekkis selle rikkumise tagajärjel kahju. Varasemas Riigikohtu praktikas on kujundatud seisukoht, mille järgi tuleb juhatuse liikme poolt tehtud tehingu vajalikkuse ja majandusliku otstarbekuse hindamisel eelkõige hinnata tehinguga saadud vastusoorituse väärtust. Just vastusoorituse väärtuse kaudu on võimalik hinnata, mis oli tehingu tegelik majanduslik sisu ning kas juhatuse liige on ühistule tehinguga kahju tekitanud või mitte.

4. Kasu mahaarvamisel tuleb teisest küljest arvestada, et kahju tekitamisega põhjuslikus seoses oleva kasu mahaarvamine ei tohi VÕS § 127 lg 5 kohaselt olla vastuolus kahju hüvitamise eesmärgiga. See tähendab, et kohtul tuleb VÕS § 127 lg 5 alusel kaaluda, kas kannatanu suhtes on õiglane arvata maha kasu olukorras, kus kannatanul ei ole objektiivselt võimalik kasu saamist kahju hüvitamise käigus vältida.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est