Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Juhatuse liikme hoolsuskohustus

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-129-15

Riigikohtu 24.11.2015 lahend nr 3-2-1-129-15

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

OÜ X (pankrotis) pankrotihaldur (hageja) esitas maakohtule hagi isiku X (kostja I), isiku Y (kostja II) ja isiku Z (kostja III) vastu, milles palus mõista kostjatelt solidaarselt välja kahjuhüvitise. Hagiavalduse kohaselt sõlmisid OÜ X ja OÜ Y laenulepingu, millega OÜ X andis OÜ-le Y laenu. Tagatistes pooled kokku ei leppinud. OÜ Y ei tagastanud laenu OÜ-le X. Laenulepingu sõlmimise ajal olid kostjad OÜ X juhatuse liikmed. Maakohus rahuldas hagi, kostjad esitasid apellatsioonkaebused. Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse osas, millega kostjatelt mõisteti välja viivis 4442 eurot 39 senti ületavas osas. Kostjad I ja II esitasid kassatsioonid.

Riigikohtu seisukoht

1. Kolleegium leidis, et ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu osas, millega ringkonnakohus jättis muutmata maakohtu otsuse kostjatelt I ja II kahjuhüvitise ning viivise väljamõistmise osas.

2. Kui osaühingul on mitu juhatuse liiget, siis tuleb ÄS § 187 lg-s 2 sätestatud nõude eeldused teha kindlaks iga juhatuse liikme kohta eraldi, st tuleb tuvastada, milles seisnes tema kohustuste rikkumine ja kas selle rikkumise ja osaühingule tekkinud kahju vahel on põhjuslik seos. Juhatuse liikme kohustuste täitmise hindamisel ja rikkumise tuvastamisel tuleb seda, kuidas kohustus täideti, võrrelda sellega, kuidas see tulnuks täita. Selliseks võrdlemiseks peab lisaks sellele, mida juhatuse liige tegi, olema tuvastatud ka see, mida ta pidanuks tegema. Seega ei saa rikkumist järeldada üksnes sellest, et saabus negatiivne tagajärg.

3. Seadus ei näe ette selgeid erandeid kontserni kuuluvate ühingute juhatuse liikmete hoolsuskohustuse kohta, kuid juhatuse liikme hoolsusstandardi sisustamisel tuleb arvestada ka kontsernisuhteid. Ärilise kaalutluse reegli järgimise hindamisel on keskse tähendusega otsuse tegemise protsess, mitte otsusega kaasnev tagajärg.

4. Kontserni kuuluva tütarühingu juhatuse liige võib vabaneda vastutusest, kui ta teeb tehingu, mis esmapilgul ei ole küll tütarühingu huvides, kuid mis kõiki asjaolusid kogumis kaaludes on kontserni kui terviku (ja seega lõppastmes ka tehingu teinud tütarühingu huvides), eeldusel et tehinguga ei tehta hoolsuskohustust rikkudes sooritust mõne teise kontserni kuuluva ühingu kasuks maksejõuetu tütarühingu arvel ega põhjustata tütarühingu maksejõuetust.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebused osaliselt, saates asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est