Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Üürniku eluruumidesse sisenemine kui lepingu ülesütlemise alus

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-128-14

Riigikohtu 10.12.2014 lahend nr 3-2-1-128-14

Viide õigusaktidele:


Asjaolud

 

Hageja ja kostja vahel oli sõlmitud tähtajaline üürileping. Hageja ja temaga kaasas olnud isikud sisenesid kostjale üüritud majja ajal, kui kostjat ega tema elukaaslast ei olnud kodus. Kostja esitas hagejale üürilepingu lõpetamise avalduse, sooviga lõpetada pooltevaheline üürileping erakorraliselt põhjusel, et hageja tungis omavoliliselt kostja territooriumile. Hageja leidis, et ülesütlemine ei ole õiguspärane ja nõudis kostjalt üüri ja viivist ülesütlemisele järgnenud aja eest. Kohtud jätsid hagi rahuldamata, sest nõuete maksmapanek oli vastuolus hea usu põhimõttega ja need tuli lugeda lõppenuks pikemaajalise sisse nõudmata jätmise tõttu. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukohad

  1. Ringkonnakohtu otsuse resolutsioon tuleb jätta muutmata, kuid muuta tuleb ringkonnakohtu otsuse õiguslikku põhjendust. Vaidlusaluse asja asjaoludel ei olnud kohtutel alust tugineda hagi rahuldamata jättes hea usu põhimõttele.
  2. Aegumistähtaja jooksul saab nõude maksmapanekut pidada hea usu põhimõtte vastaseks üksnes erandlikel asjaoludel. Eelkõige peaks selliseks erandlikuks asjaoluks olema võlausaldaja vastuoluline käitumine, mis jätab võlgnikule mulje, et ta on oma nõude sissenõudmisest loobunud.
  3. Hageja, sisenedes üüritud elamusse üürniku äraolekul üürnikku sellest enne informeerimata ja temalt luba saamata, rikkus poolte sõlmitud üürilepingut ega austanud kostja õigust kodu puutumatusele (põhiseadus § 33) ning seda saab lugeda mõjuvaks põhjuseks võlaõigusseaduse § 313 lg 1 mõttes, mille puhul oli kostja õigustatud üürilepingu erakorraliselt üles ütlema. Kolleegiumi hinnangul ei välista seda õigust ka rikkumise ühekordsus.

 Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est