Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Uuest aastast jõustub digiteenuste maksustamise erikord

1. jaanuarist 2015 jõustub käibemaksuseaduse muudatus, mis hõlmab elektroonilise side teenuste ja elektrooniliselt osutatavate teenuste (edaspidi digiteenuste) maksustamist.

Senise korra kohaselt toimus maksustamine teenuse osutaja riigis.

Keda muudatus puudutab?

Muudatus puudutab käibemaksukohustuslasi, kes osutavad teistes Euroopa Liidu liikmesriikides asuvatele mittekäibemaksukohustuslastele:

  • elektroonilise side teenuseid (telekommunikatsiooniteenuseid ja ringhäälinguteenuseid) ning
  • elektroonilisi teenuseid.
Mis on elektroonilise side teenused ja elektrooniliselt osutatavad teenused?

Elektroonilise side teenused ja elektrooniliselt osutatavad teenused (edaspidi ka digiteenused või erikorraga hõlmatud teenused), mille maksustamist muudatus puudutab, leiate Digiteenuste loetelust.

Mis senisega võrreldes muutub?

1. Kliendi asukoha määramine

Alates 1. jaanuarist 2015 maksustatakse osutatud telekommunikatsiooniteenused, ringhäälinguteenused ning elektroonilised teenused alati selles liikmesriigis, kus asub teenuse saaja, ning selle liikmesriigi maksumääraga.

Sisuliselt muutub teises liikmesriigis asuvatele mittekäibemaksukohustuslastele osutatud teenuste maksustamine, kuna käibemaksukohustuslastele osutatud teenuse maksustab teenuse saaja oma liikmesriigis juba praegu (pöördmaksustamine).

Sellega seoses muutub teenuse osutajale oluliseks kliendi asukoha (käibe toimumise koha) määramine ning selle tõendamine.

2. Digiteenuse käibemaksuga maksustamise erikord ehk MOSS-erikord

Kui praegu deklareerib ja tasub teise liikmesriigi mittekäibemaksukohustuslasele digiteenuse osutaja käibemaksu oma asukohariigis, siis käibe toimumise koha muutusega seoses tuleb käibemaks alates 2015. aastast tasuda kliendi asukohariigile.
Samuti ei deklareerita teise liikmesriigi mittekäibemaksukohustuslasele osutatud digiteenuseid enam riigisisesel käibedeklaratsioonil (Eestis KMD-l), vaid nn MOSS-deklaratsioonil.

Teistes liikmesriikides osutatud digiteenuse deklareerimise lihtsustamiseks on loodud elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse käibemaksuga maksustamise erikord, nn MOSS-erikord (ingl Mini One Stop Shop). Erikord on sätestatud käibemaksuseaduse §-s 43.

Kui teenuse osutaja soovib erikorda kasutada, siis ta deklareerib ja tasub teises liikmesriigis mittekäibemaksukohustuslastele osutatud teenustelt arvestatud käibemaksu oma asukohariigi (registreerimisliikmesriigi) maksuhaldurile, kes kannab saadud summa edasi teise riigi (tarbimisliikmesriigi) maksuhaldurile.

Seega peab Eesti käibemaksukohustuslane, kes osutab digiteenuseid teise liikmesriigi mittekäibemaksukohustuslasele valima, kas ta:

  1. registreerib ennast käibemaksukohustuslaseks ja täidab käibemaksukohustuse teenuse saaja asukoha liikmesriigis või
  2. registreerib ennast MOSS-erikorra kasutajaks Eestis.

Erikorra kasutaja:

  • esitab kord kvartalis Maksu- ja Tolliametile MOSS-deklaratsiooni, millel kajastab teistes liikmesriikides asuvatele mittekäibemaksukohustuslastele osutatud teenused, sh väljaspool Eestit asuva püsiva tegevuskoha kaudu osutatud teenused;
  • tasub käibemaksu Maksu- ja Tolliametile, kes kannab saadud summa edasi teise liikmesriigi maksuhaldurile.

Erikorra kasutamine on vabatahtlik.

MOSS-erikorra kasutajaks registreerimine

Isikud, kes soovivad kasutada erikorda, esitavad Maksu- ja Tolliametile avalduse erikorra kasutamiseks.

Eesti käibemaksukohustuslane esitab avalduse e-maksuametis/e-tollis, kus tuleb rubriigis „Leping ja seaded“ valida MOSS avaldused.

Ühendusevälise riigi isikul, kes soovib kasutada erikorda Eestis, palume MOSS erikorra kasutajaks registreerimisel järgida juhendit: How can a non-EU business register for the Special Scheme for Electronic Services in Estonia.

MOSS-deklaratsiooni esitamine

Erikorra kasutaja deklareerib osutatud digiteenused MOSS-deklaratsioonil. MOSS-deklaratsiooni vorm on kehtestatud Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega nr 815/2012 ning see on ühine kõigile liikmesriikidele.
Deklareerimisperiood on üks kalendrikvartal ja deklaratsioon tuleb esitada deklareerimisperioodile järgneva kuu 20 kuupäevaks.

Deklareerimisperiood Deklaratsiooni esitamise tähtaeg
I kvartal
1. jaanuar–31. märts
20. aprill
II kvartal
1. aprill–30. juuni
20. juuli
III kvartal
1. juuli–30. september
20. oktoober
IV kvartal
1. oktoober–31. detsember
20. jaanuar

Esimene MOSS-deklaratsioon tuleb esitada 2015. a I kvartali kohta hiljemalt 20. aprilliks 2015.

Deklaratsiooni saab esitada ainult elektrooniliselt, e-maksuametis/e-tollis. Deklaratsiooni esitamiseks tuleb rubriigis „Deklaratsioonid“ valida MOSS-deklaratsioon.
Paberil MOSS-deklaratsiooni esitada ei saa.
MOSS-deklaratsiooni XML-faili näidised ja kirjeldused saab alla laadida MTA kodulehelt.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est