Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Töösuhte osaliste läbirääkimiste asemel toimub kiire ülesütlemine

43% tööandjate poolt töövaidluskomisjonile esitatavatest avaldustest on seotud töötajapoolse erakorralise ülesütlemise vaidlustamisega.

Töölepingu seaduse järgi võib töötaja töölepingu erakorraliselt üles öelda tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu. Seda eelkõige juhtudel, kui tööandja rikub töötaja hinnangul töölepingu tingimusi või seaduse nõudeid suhetes temaga. Kõige rohkem öeldakse leping üles seetõttu, et töötaja kurdab töövägivalla, palga väljamaksmise, oma elu ja tervise ohtuseadmise, töötamise mittevõimaldamise või töötingimuste olulise muutmise üle.

Kui tööandja pole talle esitatud süüdistustega nõus, saab ta töötaja avalduse vaidlustada, pöördudes töövaidluskomisjoni või kohtusse. Töövaidluse tulemusena võidakse lugeda töölepingu ülesütlemine hoopis korraliseks ning nõutakse töötajalt kahjuhüvitise maksmist tööandjale.

Sellel aastal on tööandjad sellise nõude esitanud töövaidluskomisjonidele 123 korral, see on 43% kõigist tööandja poolt esitatud töövaidlusteemalistest avaldustest. Töövaidluste käigus on selgunud, et peamiselt süüdistavad töötajad tööandjaid enda ebaväärikas kohtlemises, mis seisneb solvamises, mittetäidetavate tööülesannete andmises, kuid ka alandamises ja muudes töövägivalla ilmingutes. Lisaks ollakse rahulolematud töötasu maksmise viitamise ja töötingimuste muutmise ühepoolse otsusega.

116 avaldusest, mis 2014. aastal on töövaidluskomisjoni menetluses olnud, rahuldati 31%, osaliselt rahuldati 28% ning 21% jäeti rahuldamata. 19 juhul menetlus lõpetati ilma sisulise otsuseta, kuna avaldaja loobus oma nõudest või pooled sõlmisid enne töövaidlusasja sisulist arutamist kokkuleppe, mis viis avaldusest loobumiseni.

Kiire töölepingu ülesütlemise asemel, mis võib töötajale kalliks maksma minna, tasub töösuhte osapooltel pidada läbirääkimisi. Nii on võimalik lahendada probleeme ilma kõrvalise abita ilma töövaidlusorganisse pöördumata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est