Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Maksusumma määramine hindamise teel

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-55-14

Riigikohtu 19.11.2014 lahend nr 3-3-1-55-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Maksuhaldur määras maksuotsusega kaebajale täiendavalt tasumiseks käibemaksu ja tulumaksu seoses ühe puhkekeskuse reoveepuhasti ehitamisega tehtud tehingute ja väljamaksetega. Reoveepuhasti oli maksuhalduri hinnangul küll valminud ja sellele oli antud kasutusluba, kuid tuvastatav ei olnud, kes, mis ajal, missuguseid seadmeid ja materjale kasutades, missuguses ulatuses ja millise tasu eest töid tehes selle ehitas. Kaebaja esitas halduskohtule kaebuse maksuotsuse tühistamiseks. Halduskohus rahuldas kaebuse ja tühistas maksuotsuse. Ringkonnakohus tühistas halduskohtu otsuse ja tegi asjas uue otsuse, millega jättis vaidlustatud maksuotsuse jõusse. Kaebaja esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtusse. Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt, tühistas ringkonnakohtu otsuse tulumaksu määramise osas ja jättis muutmata käibemaksu määramise osas. Tühistatud osas saatis Riigikohus asja ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks. Ringkonnakohus tühistas seejärel halduskohtu otsuse ka tulumaksu puudutavas osas ning tegi selles osas uue otsuse, millega jättis kaebuse täies ulatuses rahuldamata ja maksuotsuse tervikuna jõusse. Kaebaja esitas seejärel kassatsioonkaebuse Riigikohtusse.

Kohtu seisukohad

  1. Üldjuhul ei ole teenuse, sealhulgas ehitamise, puhul tulumaksu määramine hindamise teel võimalik.
  2. Hindamise teel maksustamisel tuleb maksukohustuslasel täita kaasaaitamiskohustust määral, mis võimaldab tegelikult kasutatud materjalide ja seadmete kindlakstegemist ja nende hinna määramist. Maksukohustuslane saab maksusumma määramisele hindamise teel kaasa aidata hindamise käigus. Hindamisele kaasaaitamine seisneb eeskätt maksuhalduri poolt nõutud hindamiseks vajalike andmete ja dokumentide esitamises ja seletuste andmises. Kui hindamist pole alustatudki, siis ei saa kuidagi määrata, kas maksukohustuslane on hindamisele kaasa aidanud või mitte.
  3. Maksusumma määramine hindamise teel on võimalik ka siis, kui andmeid tegeliku müüja kohta ei selgugi. Veelgi enam, kui on võimalik koguda või taastada nõuetekohased dokumendid (arved), pole tegemist maksusumma määramisega hindamise teel.
  4. Kui hindamine ei ole võimalik, ei saa asjaolu, et maksuhaldur ei kaalunud hindamise läbiviimist, tingida maksuotsuse tühistamist.

 
Riigikohus asendas ringkonnakohtu otsuse põhjendused Riigikohtu otsuse põhjendustega.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est