Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Laenulepingu tühisuse tuvastamine

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-108-14

Riigikohtu 12.11.2014 lahend nr 3-2-1-108-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Pooled vaidlesid laenulepingu (SMS kiirlaen) kehtivuse üle. Hageja palus kohtul välja mõista kostjalt võlgnevus. Maakohus rahuldas hagi ja jättis kostja vastuhagi rahuldamata ning ringkonnakohus keeldus apellatsioonkaebust menetlusse võtmast. Kostja esitas määruskaebuse Riigikohtule.

Kohtu seisukohad

  1. Ringkonnakohtu määrus tuleb tühistada.
  2. Heade kommete vastaselt kõrge intressi kokkulepe toob kaasa kogu krediidilepingu tühisuse.Kui krediidilepingust tuleneva krediidi ja selle eest makstava tasu vahekord on tasakaalust väljas erakordselt suures ulatuses, õigustab see tehingu heade kommete vastaseks lugemist ka krediidisaaja sundolukorda hindamata. Sel juhul on võimalik laenulepingu tühisus tuvastada tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 86 lg 1 alusel.
  3. Hageja laenulepingu täitmise nõude osalist rahuldamist ei välista see, kui kohus leiab, et laenuleping on tühine. Lepingu järgi üleantu tagastamist saab laenuandja nõuda ka siis ja seda põhimõtteliselt ka sama hagi raames alternatiivse õigusliku kvalifikatsiooni alusel.
  4. Hageja võis olla toime pannud kelmuse katse, kui esitas maksekäsu kiirmenetluses kohtule tahtlikult valeandmeid võla suuruse kohta, kuna on nimetanud oma põhinõudena märksa suurema summa kui hagis.

Riigikohus rahuldas määruskaebuse ja saatis kostja apellatsioonkaebuse ringkonnakohtule menetlusse võtmise otsustamiseks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est