Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Korteriühistu vastutuse alus oma kohustuse täitamata jätmisel korteriomaniku ees

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-117-14

 

Riigikohtu 03.12.2014 lahend nr 3-2-1-117-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

 

Pooled vaidlesid selle üle, kas kostja kui korteriühistu peab hüvitama hagejale kindlustushüvitise, mille viimane oli maksnud korteriomanikust kindlustusvõtjale. Hageja nõudis kostjalt keskküttetorustikust tekkinud kahju hüvitamist. Maakohus jättis hagi rahuldamata ning ringkonnakohus keeldus apellatsioonkaebuse menetlusse võtmisest ja tagastas selle hagejale. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukohad

  1. Ringkonnakohtu määrus tuleb tühistada. Maakohus kvalifitseeris hageja nõude valesti deliktiõigusliku kahju hüvitamise nõudena, jättes kontrollimata kostja vastutuse muud alused.
  2. Kaasomandisse kuuluvast ühiskommunikatsioonist, nt keskküttetorustikust tekkinud kahju eest võivad vastutada kõik korteriomanikud ja korteriühistu solidaarselt. Korteriühistu vastutuse aluseks saab olla mh tema tegevusetus, sh tehnosüsteemide korrasoleku kontrollimise või parandamise korraldamata jätmine, samuti selleks vajalike otsuste tegemata jätmine ja/või korteriomanikelt raha kogumata jätmine.
  3. Kostja võib vastutada elamu keskküttetorustiku korrasoleku tagamata jätmise tõttu kahju põhjustamise eest nt korteriomandiseaduse § 15 ja võlaõigusseaduse (VÕS) § 115 lg 1 alusel. Samas võib kostja vastutus olla välistatud VÕS-i § 103 alusel, st juhul, kui kohustuse rikkumine on vabandatav.


Riigikohus rahuldas määruskaebuse ja saatis asja samale ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise otsustamiseks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est