Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kinnistu soetamismaksumus

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-63-14

Riigikohtu 11.11.2014 lahend nr 3-3-1-63-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliameti (MTA) maksuotsusega määrati kaebajale tulumaksu tasumine. MTA arvates jättis kaebaja deklareerimata 2010. aastal vara võõrandamisest saadud kasu. Kaebaja esitas maksuotsuse tühistamiseks kaebuse halduskohtusse. Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata. Kaebaja esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus jättis rahuldamata. Kaebaja esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtusse.

Kohtu seisukohad

  1. Tulumaksuseaduse (TuMS) § 37 lg 1 järgi on kasu või kahju vara müügist müüdud vara soetamismaksumuse ja müügihinna vahe. TuMS-i § 38 lg 1 kohaselt on soetamismaksumus kõik maksumaksja poolt vara omandamiseks ning selle parendamiseks ja täiendamiseks tehtud dokumentaalselt tõendatud kulud, sh makstud komisjonitasud ja lõivud. Tulumaksuga maksustamisel ei oma tähtsust, kuidas müügist saadud kasu kasutatakse, kas raha laekub vahetult tulu saajale või kantakse raha tema võlgade katteks kolmandatele isikutele. Sama põhimõte kehtib ka soetamismaksumuse kohta. Raha, mida vara ostja tasub müüja võlgade katteks kolmandatele isikutele, suurendab nii müüja kasu kui ka ostja soetamismaksumust. Juhul, kui isik oleks kinnistud koormanud hüpoteegiga või andnud muud liiki tagatise pärast kinnistu omanikuks saamist, oleks kinnistu müügist (sh sundmüügist) saadud raha kasutamine toimunud isiku tahteavalduse tulemusena tekkinud kohustuste täitmiseks ning sellel puuduks seos kinnistu omandamisega. Kui aga kinnistu on juba kinkimise hetkel koormatud ning tagab kinkija ja kolmandate isikute võlakohustusi, mis olid tekkinud enne kinkelepingu sõlmimist, võib selliste kohustuste täitmist lugeda vara omandamiseks tehtud kuludeks TuMS-i § 38 lg 1 tähenduses. Soetamismaksumuse hulka saab aga lugeda ainult reaalselt võlakohustuste katteks tasutud summasid.
  2. Kuna TuMS-i § 36 lg 1 kohaselt lähtutakse tulude ja mahaarvamiste arvestamisel kassapõhisest printsiibist, siis ei ole välistatud, et vara võõrandamisest saadud kasu ja vara omandamiseks kantud kulud tekivad üheaegselt. Kinnistu soetusmaksumuse hulka on võimalik arvestada ka selliseid kulusid, mis on tehtud pärast kinnistu võõrandamise eest tasu saamist.
  3. Otsustamaks, kas tegemist on kinnistu kinkelepingu või tingimusliku müügilepinguga, tuleb hinnata pooltevahelisi kokkuleppeid eelkõige selles osas, mis puudutavad kingi saaja võimalikku tagasinõudeõigust kinkija suhtes. Kirjalike kokkulepete puudumisel tuleb hinnata poolte kavatsusi ja tegelikku käitumist. Muude tõendite hulgas võib tagasinõudeõiguse tekkimise või sellest loobumise fakti tuvastamisel tähtsust omada ka asjaolu, kas isik on tema eest täidetud kohustusi deklareerinud tuludeklaratsioonis maksustatava tuluna või mitte.

Riigikohus tühistas madalama astmete kohtute otsused ja saatis asja uueks läbivaatamiseks halduskohtule.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est