Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Käibemaksupettus, õiguste kuritarvitamise kontseptsioon ja süüdistuse konkreetsus

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222575983

Riigikohtu 03.11.2014 lahend nr 3-1-1-40-14

 

Viide õigusaktidele:


Asjaolud


Süüdistatavad füüsilised isikud olid mõlemad ühe juriidilise isiku juhatuse liikmed ning üks kahest oli ka teise juriidilise isiku juhatuse liige. Detsembris 2009 vormistati müügitehing, mille kohaselt ühele juriidilisele isikule kuuluv kinnisasi müüdi teisele hinnaga 7500000 krooni pluss käibemaks 1500000 krooni. Notariaalses lepingus märgiti kinnistu hinnaks 1000 krooni. Selle tulemusena tekkis kinnisasja võõrandanud ja makseraskustes juriidilisel isikul kohustus käibemaksu tasuda, kinnistu omandanud juriidiline isik aga märkis kinnistu eest tasutud sisendkäibemaksu oma käibedeklaratsioonis, misläbi suurendas käibemaksu tagastusnõuet riigi vastu. Süüdistuse kohaselt tehingust reaalset käivet ei tekkinud, tehing oli tehtud üksnes sisendkäibemaksu suuremana näitamiseks ja kujutas endast õiguste kuritarvitamist.

Kohtu seisukohad

  1. Süüdistuse sisu peab olema piisavalt arusaadav ka vaid süüdistuse tekstist. Prokuröri avakõne ei saa kompenseerida süüdistuse nõuetele mittevastavust. Kui süüdistus seisneb valeandmete esitamises, tuleb süüdistuses näidata ka  need asjaolud, millest nähtuvalt esitatud andmed olid ebaõiged. 
  2. Ehkki süüdistatava tahtlus ei pea ulatuma konkreetse blanketset kuriteokoosseisu sisustava õigusnormi rikkumiseni, tuleb prokuratuuril süüdistuses blanketse kuriteokoosseisu järgi näidata, millise konkreetse normi rikkumine prokuratuuri arvates kuriteokoosseisu täidab.
  3. Õiguste kuritarvitamise keelamise kontseptsioon ei saa olla aluseks seaduses sätestatud sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse piiramisele, kui seadus selle õiguse piiramist ette ei näe. Euroopa Liidu direktiivide tõlgendamise teel ei saa luua riigisisesest õigusest sõltumatut alust isiku karistamiseks või karistuse karmistamiseks.
  4. Asjaolu, et tehinguosalised juriidilised isikud olid samade füüsiliste isikute kontrolli all, ei anna alust väita, et nendevaheline võõrandamistehing oleks näilik MKS-i § 83 lg 4 mõttes või et tehingut ei saa maksustamisel arvesse võtta.
  5. Otsustamaks, kas ja kui, siis millises summas kinnistu soetamiselt sisendkäibemaksu maha arvata tohtis, tuleb tuvastada, milline oli kinnistu müügitehingust tekkinud käibe maksustatav väärtus ja kas esinesid sellised asjaolud, mis annaksid MKS-i § 83 lg 4 kohaselt alust lugeda tehingu tegelik väärtus deklareeritud väärtusest väiksemaks.
  6. Nõue, mida tagab müüdavat kinnistut koormav hüpoteek, võib mõjutada kinnistu maksustatavat väärtust ka juhul, kui pooled ei lepi kokku võlakohustuse üleminekus ostjale.
  7. Olukord, kus tasu, mis müüja kinnistu eest saab, seisneb osaliselt või täielikult selles, et ostja võtab üle müüja võlakohustuse kolmanda isiku ees, võib olla käsitatav ühe võlausaldaja (nt laenuandja) põhjendamatu eelistamisena teisele võlausaldajale (riigile) KarS § 384 lg 1 mõttes.

Riigikohus rahuldas kassatsioonid, tühistas alamastme kohtute otsused ja mõistis süüdistatavad õigeks.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est