Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Teenuste osutamise dokumenteerimata jätmise tagajärjed maksukohustuslase jaoks

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-57-13

Riigikohtu 04.12.2013 lahend nr 3-3-1-57-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliameti (MTA) otsusega vähendati kaebaja poolt deklareeritud sisendkäibemaksu, jäeti esitatud deklaratsiooni alusel tekkinud tagastusnõue rahuldamata ning määrati kolmandale isikule tehtud väljamakselt tulumaksu. Kaebaja esitas maksuotsuse tühistamiseks kaebuse halduskohtusse, mis rahuldas kaebuse. MTA esitas seejärel kaebuse ringkonnakohtusse. Ringkonnakohus jättis MTA kaebuse rahuldamata, misjärel esitas MTA kassatsioonkaebuse Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Maksuotsuses mitme õigusliku aluse nimetamine on maksuotsuse adressaadile eksitav. Selline põhjendamispuudus ei pruugi siiski kaasa tuua haldusakti tühistamist juhul, kui asjakohane regulatsioon on olemas.
  2. Kui ostjal puudub teenuse eest tasumist tõendav nõuetele vastav algdokument, siis maksustatakse väljamakse sõltumata sellest, kas see teenus on ettevõtluseks vajalik või mitte. Olukorras, kus algdokumentidest ei selgu, millise konkreetse teenuse eest on arve esitatud, on põhjendatud asuda maksustamisel seisukohale, et maksukohustuslane pole teenust saanud.
  3. Sisendkäibemaksu mahaarvamise eelduseks on käibemaksuseaduse (KMS) § 37 nõuetele vastav arve ning isegi kui maksukohustuslane on teenuse saanud, puudub tal sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus juhul, kui puudub nõuetekohane arve.
  4. Kui teatud teenuste dokumenteerimine ei ole õigusaktidest tulenevalt kohustuslik, ei saa maksukohustuslaselt nõuda ühegi konkreetse dokumendi koostamist lisaks raamatupidamisseaduse (RPS) järgsetele algdokumentidele. Siiski tuleb möönda, et teenuse osutamise dokumenteerimata jätmise korral võtab maksukohustuslane endale riski, et hiljem ei õnnestu põhjendatud kahtluse tekkimisel teenuse saamist tõendada. Maksukorralduse seaduse (MKS) § 56 lg 2 järgi on maksukohustuslasel kontrollitavuse tagamiseks kohustus koguda ja säilitada tõendeid eriti ettevõtja jaoks ebaharilike, põhjendatud kahtlust tekitavate või suure maksustamisväärtusega tehingute asjaolude kohta.

Riigikohus tühistas madalama astme kohtute otsused ja jättis kaebaja kaebuse rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est