Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tasulise lepingu eeldused

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-104-13

Riigikohtu 28.10.2013 lahend nr 3-2-1-104-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja andis kostjale üle lambad ja lambakasvatuseks vajaliku inventari, kuid ei ole selle eest kostjalt midagi vastu saanud. Pooled vaidlesid selle üle, mida tuli kostjal lepingu alusel vastusooritusena hagejale üle anda. Maakohus rahuldas osaliselt hagiavalduse ja mõistis kostjalt hageja kasuks välja põhivõla ja viivise. Maakohus asus seisukohale, et poolte lepingut saab käsitada müügilepinguna. Pooled esitasid apellatsioonkaebused ning ringkonnakohus tegi uue otsuse, millega vähendas väljamõistetavat summat. Ringkonnakohus leidis, et pooled sõlmisid vahetuslepingu, mille järgi tuli kostjal hagejale üle anda sümboolne vastutasu. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu otsus tuleb osaliselt tühistada materiaalõiguse normi väära kohaldamise ja menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu.
  2. Müügilepingu sõlmimisel tuleb müüjal tasuda ostuhind, vahetuslepingu sõlmimisel antakse vastastikku teineteisele üle ese ning eelduslikult on vahetatavate esemete hind võrdne. Seega ei ole asja lahendamisel määravat tähtsust sellel, kas kvalifitseerida pooltevaheline suhe müügi- või vahetuslepinguks.
  3. Kuna loomade üleandmine oli seotud mõlema poole majandustegevusega, siis majandus- või kutsetegevuses sõlmitud lepingute puhul eeldatakse, et need on tasulised. Seega tuli kostjal nimetatud eelduse ümberlükkamiseks tõendada, et leping ei olnud tasuline.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ja saatis asja ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est