Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Nõude esitamise tähtaeg pankrotimenetluses

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-112-13

Riigikohtu 22.10.2013 lahend nr 3-2-1-112-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas kohtule puuduste kõrvaldamise avalduse ning digitaalselt allkirjastatud hagiavalduse kostja (pankrotihaldur) vastu. Puuduste kõrvaldamise avalduse kohaselt esitas hageja maakohtule neli kuud tagasi hagi kostja vastu nõude tunnustamiseks, kuid hagi jäi ekslikult allkirjastamata. Maakohus keeldus avalduse lisana esitatud hagiavalduse menetlusse võtmisest leides, et hagi esitati pankrotiseaduse § 106 lg-s 1 sätestatud ühekuulist tähtaega rikkudes.

Ringkonnakohus jättis maakohtu määruse muutmata tuvastades, et neli kuud tagasi saadetud e-kirja lisana ei ole maakohtule edastatud hageja hagiavaldus nõude tunnustamiseks võlgniku pankrotimenetluses. Ringkonnakohtu määruse põhjenduste kohaselt tuleb lugeda hagi esitamisega seotud menetlus- ja materiaalõiguslike tagajärgede hindamisel hagi esitamise ajaks hagi kohtusse jõudmise aeg ning see kehtib üksnes juhul, kui hagi on kostjale kätte toimetatud. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Määruskaebuse väited ei anna alust ringkonnakohtu määruse tühistamiseks.
  2. Ei saa puudustega menetlusdokumendiks lugeda hageja esitatud e-kirja (kaaskirja) ennast, milles teatatakse hagiavalduse (koos lisadega) esitamisest. Kuna dokumenti ennast ei esitatud, siis ei olnud maakohtul ka menetlusdokumenti, mille puuduste kõrvaldamist oleks saanud lasta kõrvaldada.

Riigikohus jättis määruskaebuse rahuldamata ja ringkonnakohtu määruse muutmata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est