Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Liisingulepingust tulenevate õiguste üleandmise maksustamine käibemaksuga

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-40-13

Riigikohtu 04.11.2013 lahend nr 3-3-1-40-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliameti maksuotsusega määrati kaebajale tasumisele kuuluvat käibemaksu summas 11 503,33 eurot (179 988 krooni), kuna kaebaja oli maksuotsuse kohaselt alusetult deklareerinud sisendkäibemaksu. Maksu- ja Tolliameti hinnangul oli kaebaja  arvetel näidatud tehingu majanduslik sisu liisingulepingute lõpetamisel tekkinud saamata jäänud tulu nõue. Kaebaja hinnangul oli arvete sisuks aga teenuse osutamine, täpsemalt liisingueseme väljaostuõiguse loovutamine tasu eest. Kaebaja esitas maksuotsuse tühistamiseks kaebuse halduskohtusse. Kohtud jätsid kaebaja kaebuse rahuldamata, kaebaja esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Käibemaks on tarbimismaks, mis peab toimima neutraalselt ja tagama sarnase majandusliku sisuga tehingute ühetaolise maksustamise. Nimetatud põhimõtete tagamiseks tuleb maksustamisel ühetaoliselt kohelda tehingut, mille puhul liisinguvõtja kasutab oma õigust saada liisingueseme omanikuks ja võõrandab seejärel liisingueseme, ning tehingut, millega liisinguvõtja annab liisingueseme omandamise õiguse üle teisele isikule. Sealjuures ei ole määrav, kas toimub liisingulepingu ühe poole asendamine või leping lõpetatakse ja sellele järgneb müügilepingu või uue liisingulepingu sõlmimine. Kui liisingulepingust tulenevate õiguste üleandmist käibemaksuga ei maksustataks, tekiks ebavõrdne kohtlemine ja lõpptarbijal võib tekkida alusetu maksueelis, kui tal oleks võimalus omandada liisinguese kokkulepitud jääkväärtusega (nt ühe kuu liisingumakse eest) ning selle õiguse eest liisinguvõtjale makstav tasu (niinimetatud hinnavahe kompensatsioon) jääks käibemaksuga maksustamata. Käesolevas asjas oli teenuse osutamise fakt ja teenuse väärtus tõendatud maksuotsuses viidatud kokkulepete ja arvetega.
  2. Põhjendatud menetluskulud kassatsiooniastmes ei saa üldjuhul olla suuremad kui apellatsiooniastmes.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt ja tühistas maksuotsuse käibemaksu juurdemääramise osas.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est