Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Ühisvara jagamine

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-15-9288/60

Riigikohtu 27.09.2017 lahend nr 2-15-9288/60

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja pöördus maakohtusse ühisvara jagamiseks, mille peale kostja esitas vastuhagi. Maakohus rahuldas osaliselt nii hagi kui ka vastuhagi. Hageja esitas apellatsioonkaebuse maakohtu otsuse osaliseks tühistamiseks. Ringkonnakohus jättis kohtuotsuse resolutsiooni muutmata, kuid muutis maakohtu otsuse põhjendusi. Hageja esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse apellatsioonkaebuse rahuldamata jätmise osas.

Riigikohtu seisukoht

1. Käesoleva hüvitisnõude lahendamisel tulenevalt perekonnaseaduse (edaspidi PKS) § 210 lõikest 2 esimese lause järgi kohaldatakse enne PKS-i jõustumist tekkinud vaidlustele asjaolu tekkimise või toimingu tegemise ajal kehtinud seadust, kui PKS-ist ei tulene teisiti.  Seetõttu ei ole vaidlusaluse nõude puhul kohaldatav PKS § 34 ning nõude lahendamisel tuleb lähtuda varem kehtinud seadusest.

2. Tagasinõudeõiguse lahusvarasse omandamise tuvastamiseks tulenevalt 01.01.1995 jõustunud PKS § 19 lõige 2 punktist 4 peab kohus tuvastama ja esitama asjaolud, millest saab järeldada nõude minekut lahusvara hulka ja lahusvara väärtuse suurenemist.

3. Kolleegium kinnitab varasemat seisukohta, mille kohaselt saab PKS § 210 lõige 2 järgi ühisvara jagades enne 1. juulit 2010 kehtinud PKS järgi abikaasade osade võrdsusest kõrvalekaldumise aluseid arvestada, kui ese omandati ja kõrvalekaldumise alus tekkis enne 1. juulit 2010.

4. Kohus võib kohaldada 01.01.1995 jõustunud PKS § 19 lõige 2 punkti 4  ka olukorras, kus hageja ega kostja pole abikaasade osade võrdsuse põhimõttest kõrvalekaldumist taotlenud.

5. Kohus peab juhtima poolte tähelepanu õigussuhte võimalikule kvalifikatsioonile ning võimaldama osapooltel avaldada selle kohta arvamust, esitada asjaolud ja tõendid.

6. Võistlevuse põhimõttest kõrvalekaldumine tuleneb tsiviilkohtumenetluse seaduse (edaspidi TsMS) § 230 lõikest 3, mille kohaselt võib kohus abieluasjas, TsMS § 102 lõike 1 punkti 4 kohaselt on selleks ka abieluasi, koguda tõendeid omal algatusel, mistõttu ei tohi kohus jätta tõendeid vastu võtmata.

7. Kolleegium kinnitab varasemat seisukohta, mille kohaselt 01.01.1995 jõustunud PKS § 17 lõige 3 kohaldub üksnes vallasasja, mitte näiteks õiguse võõrandamise korral.

8. Kuigi ühisvara koosseis määratakse kindlaks varasuhte lõppemise seisuga, siis ühisvarasse kuuluvate esemete väärtust tuleb kohtul arvestada ühisvara jagamise aja seisuga. Kuni ühisvara jagamiseni kuulub lahutatud abikaasade ühisvara PKS § 37 lõige 2 järgi edasi nende ühisomandisse ning vara tuleb valitseda ühisvara arvel, arvestades abikaasade ühisvara valitsemise põhimõtteid.

9. Kui ühisvara on enne jagamist vähenenud abikaasa süülise käitumise või tehingu tõttu, mille ta on teinud teise abikaasa tahteavalduseta, on teisel abikaasal õigus nõuda vara vähenemise eest hüvitist, mis arvatakse ühisvara hulka tulenevalt PKS § 34 lõikest 3.

10. Abikaasade ühisvara hulka kuuluva äriühingu osaluse jagamiseks tuleb pooltel teha kindlaks osaluse kohalik keskmine müügihind ehk turuhind, mis tulenevalt TsÜS §-st 65 on eseme harilikuks väärtuseks.

11. Äriregistrist kustutamisega lõppeb äriühingu õigusvõime, millega osanikud kaotavad ÄS § 148 lg 5 kohaselt võimaluse õiguste teostamiseks, mistõttu ei ole registrist kustutatud osaühingu osal eelduslikult majanduslikku väärtust.

Riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse osaliselt ning saatis asja tühistatud osas uuesti läbivaatamiseks samale kohtule. Kassatsioonkaebus rahuldati ning kohtuotsas jõustus osaliselt.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est